Mehmet İzzet

Yazar : Yrd. Doç. Dr. Coşkun Değirmencioğlu
İsbn : 9751700973
Yayın Tarihi : 1987
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 160
Ölçü : 13,5 x 19,5 cm
Yayınevi : Kültür ve Turizm Bakanlığı
Bahsi Geçen : Mehmet İzzet

Bu kitabın amacı, Batı düşüncesine nüfuz etmiş ve çağımızın ilk çeyreğinde cereyan eden facialara şahit olmuş, çağdaş bir Türk düşünürünün, Mehmet lzzet'in hayatını, eserlerini ve sosyal felsefesinin en önemli yönünü tanıtmaktır. Osmanlı İmparatorluğunun sonuna rastlayan bu dönemde, düşünce hayatı bakımından, aşağıdaki olayları gözlem ek mümkündür: 1. Türkiye'de daha önce 19. asırda başlamış bulunan "Batılılaşma" hareketi devam eder ve bu hareket Cumhuriyetimizin ilanı sıralarında, sosyo-kültürel alanda olduğu kadar, "intellectuel" alanda da önemli bir boyut kazanır. 2. Birinci Dünya ve hemen arkasından Türk istiklal savaşları Türk düşüncesine, sefalet, karışıklık ve savaşlarla dolu olan zamanın "realiteleri" karşısında, bütün sosyoekonomik ve kültürel problemler üzerine/yeniden eğilme fırsatını verir. 3. Bu dönemde bir başka Türk düşünürü ve sosyoloğu Ziya Gökalp, tam anlamıyla Türk tarihinin uzak derinliklerine nüfuz eder ve çağdaş Batı medeniyetine bağlanarak Türk milliyetçiliğinin ve sosyo-kültürel evriminin izahında "sociologique" ve "sociologiste" ciddi bir girişimde bulunur. İşte bu dönemde yaşayan ve yukarıdaki olaylara şahit bulunan Mehmet İzzet'in düşüncelerinin odak noktasını belirleyen satırlar bunlar. Çalışmamızın birinci bölümünde Mehmet İzzet'in Batı düşüncesine ve Batılılaşma olayına nüfuzunu gösteren, hayatı, seciyesi ve eserlerini inceledik. !kinci bölümde onun sosyal felsefesinin merkezi fikri ve odak noktası olan milliyet problemi üzerindeki düşüncelerinin felsefi ve sosyolojik bir ekspozesini yaptık. Üçüncü ve dördüncü bölümlerde ise, okuyucunun doğrudan doğruya Mehmet İzzet'in yazıları ile yüz yüze gelmesini sağlayan felsefi ve sosyolojik kesitlere yer verdik. Bu vesileyle, Doç. Dr. Mustafa Erkal'a, Halil Açıkgöz'e, teşekkürlerimi sunarım.
******