Mehmet Fehmi Ülgener

Mehmed Fehmi 1864 yılında Safranbolu'da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Safranbolu'da tamamlayıp babası ile birlikte İstanbul'a geldi. Beyazıt Camiinde Dersiam olan babası İsmail Necati Efendi'den ders alarak önce Kuranda hafızlık mertebesine ulaştı, daha sonra 1894'te icazetname aldı. On yıl daha çalışarak Rüus imtihanını başarı ile verip Dersiam oldu. 1902 yılında Beyazıt Camiinde Dersiam olarak öğretime başladı. Haric ve Hareket-i Haric Payelerine terfi ettirilerek 1915'de uhdesine Süleymaniye Medresesi Usul-i Fıkıh Müderrisliği ve 1916'da Huzur Dersleri Muhatablığı verildi. 1919'da yeniden kurulan Dar-ül-hilafet'ül Aliyye Medresesi 2. Kısım Müdürlüğüne tayin edildi. 1902'den beri içinde olduğu öğretim görevinde yukarıdakilerden başka Medreset-ül Vaizin, Medreset-ül Mütehassısin, Vefa, Mercan İdadilerinde Arapça, İstanbul İdadisi ve Sultanisi ile Galatasaray Sultanisi'nde Arapça ve Ulum-ı Diniyye muallimliklerinde; Darülfünun İlahiyat ve Hukuk Şubelerinde Usul-ı Fıkıh ve Mecelle-i Ahkam-ı Adliyye müderrisliklerinde bulundu. Daha sonra 1909'da Mekteb-i Mülkiyye'de Mecelle-i Ahkam-ı Adliyye ve Hikmet-i Hukuk-ı İslamiyye müderrisliklerine getirildi. 1914 yılında istifa ederek bu görevlerinden ayrıldı. Bundan sonra Meşihat-i İslamiyye Ders Vekaleti Azalığına getirildi. Bir müddet sonra da Dar-ül-hilafet'ül Aliyye Medresesi Genel Müfettişliğine tayin edildi. Cumhuriyetin ilanından sonra, 1924'de yapılan seçimle İstanbul Müftülüğü'ne getirildi. 19 yıl, ölümüne kadar bu görevde kaldı. Arapça ve Farsça dillerini çok iyi konuşan Mehmed Fehmi Ülgener, 20 Nisan 1943'de İstanbul'da vefat etti.

Bibliyografya

Hikmet-i Hukuk-ı İslamiyye (1913)