Mehmet Aziz (Kavurzade)

Kavurzade Mehmet Aziz Bey 1866 yılında Girit adasının Hanya şehrinde doğdu. İlk okulu memleketinde okuduktan sonra İstanbul'a gelerek Galatasaray Lisesi'ne girdi. Liseden sonra hukuk eğitimini de İstanbul'da yaptı. Hukuk Mektebi'ni bitirdikten sonra Adliye'de göreve başladı. Yirmi seneyi aşkın bir süre adli hizmetlerde bulundu, aynı zamanda İstanbul Hukuk Fakültesi'nde ceza, icra ve iflas derslerini okuttu, birçok talebe yetiştirdi. Meşrutiyetin ilanından sonra Edirne İstinaf mahkemesi Müddei Umumiliğine (savcı) atandı ise de istifa ederek avukatlığa başladı. Kavurzade Aziz Bey bundan sonra Hukuk Fakültesi'ndeki öğretim hayatına devam ederek son zamanlarına kadar bu kürsülerde görev aldı. Aziz Bey Fransız lisanına ve hukukuna yakınlığı sebebiyle Fransa hükümeti kendisini "Paris Mukayese-i Kavanin Cemiyeti İlmiyesi' azalığına seçti. Hukukçular arasında "Cezacı Aziz Bey" diye şöhret kazanmış olan Kavurzade'nin ceza sahasında bazı kanunların açıklanıp uygulanmasında büyük hizmeti dokunmuştur. Mehmet Aziz Bey 1919'da İstanbul'da öldü. Aziz Beyin hukuk sahasında basılı eserleri vardır. Ceza Kanunu Şerhi ismi altında hazırladığı büyük bir kitabını da bastıramadan ölmüştür. İstanbul'da çıkan bazı gazete ve dergilerde Fransızca, Türkçe mesleki, ilmi makaleleri çıkmıştır.

Bibliyografya

Mufassal Ceza Nazariyatı, Ticaret-i Bahriye, Poliçelerin Cirosu