Mehmet Akif

Yazar : Zahir Güvemli
Yayın Tarihi : Ağustos, 1958
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 87
Ölçü : 11,5 x 16,5 cm
Yayınevi : Varlık Yayınları

1873'de Sarıgüzel'deki bir evde Arnavutluğun İpek kasabasının Suşiba köyünden Nureddin Ağa oğlu bir Efendi ile Buharalı bir şeyhin torunlarından Emine Şerife hanım'ın oğlu olarak dünyaya geldi. Babası, Nakşibendî tarikatına mensuptu. Doğduğu zaman çocuğa bir nevi ekmek manasına gelen Ragıyf adını koydu. Sebep, bu kelimenin doğumuna tarih olmasıydı. Fakat sonraları Akif dediler ve asıl adını babasından başka kimse kullanmadı. Dört yaşındayken mahalle mektebine başladı. İki yıl devam ettikten sonra 1879'da Fatih'te Emir Buhari ilkokuluna, burayı bitirince de Fatih Merkez Rüştiyesine girdi. Bu mektepte dürüst bir adam olan Türkçe hocası Kadri Efendi'den ahlakça çok istifade etmiştir. Rüştiyeyi bitirince mülkiyenin idadi kısmında üç sene okuyarak mezun oldu. 1889'da bir taraftan babasının ölümü, bir yandan Sarıgüzel yangınında evlerinin mahvolması üzerine tahsiline devam edebilmek için Halkalı Mülkiye Baytar Mektebine leyli olarak girdi. Burayı birincilikle bitirdi. Akid, Arapça ve din ilimlerini babasından öğrenmişti. Fatih camiinin başimamı ona Kur'anı ezberletti. Farsçayı da Selanikli Esad Dede'den öğrendi. İlk edebi temayülleri Muallim Naci'ye yönelmiştir. Esasen Naci, Mülkiye idadisinde iken ona hocalık etmişti. Nitekim İstanbul Darülfünunu'na hoca olduğu sırada Akif, ilk dersinde talebesine Naci'nin Tevhid'ini izah etmekle işe başlamıştır. İlk şiirleri o zamanın bütün şairlerininki gibi, birtakım neşredilmemiş gazellerdir. Daha Baytar Mektebinde talebeyken şiir yazmağa başlamıştı. Yine oraya devam ederken Hukuk medresesi talebesinden Ispartalı Hakkı Bey'in teşvikiyle Fransızca öğrenmeğe başladı. Lakin Fransız edebiyatındaki zevki "Sefiller"den yukarı çıkmamıştır. Akif, mektebi bitirince, Baytar Umum Müdürlüğünde müfettiş muavini tayin edildi. İlk memuriyeti Edirne vilayeti 'baytarlığı ise de oraya gitmeden vazifesi tahvil edilmiştir. Müfettiş muavinliğiyle muhtelif vilayetleri dolaştı.
******