Mehmed Galib

Devlet adamı, tarihçi, şair Mehmed Galib 1865 yılında İstanbul'da doğdu Babası Dahiliye Nazırı Said Efendi'dir. Galatasaray Sultanisi'nden mezun oldu. Önce Tahrirat-ı Hariciye Kalemi'ne girdi. Burada birkaç sene kadar hizmet ettikten sonra Viyana Sefareti ikinci katibi oldu (1884). Üç yıl edip ve şair Sadullah Paşa'nın maiyetinde çalıştı. Bilahare bazı hariciye memurluklarında, bu arada Çetine sefaretinde bulundu. Dahiliye Nezareti'ne geçerek Kastamonu ve Ankara muavinliklerinde, Manisa ve Beyoğlu mutasarrıflıklarında vazife aldı. Bir aralık Kastamonu ve Trabzon'da valilik hizmetlerini ifa etti. Tarih-i Osmani Encümeni azası olan Galib Bey, bu müessesenin neşrettiği mecmuada tarihi mevzularda makaleler kaleme aldı. Balıkhane Nazırı Ali Rıza Bey'le beraber hazırladıkları "Onüçüncü Asr-ı Hicride Osmanlı Ricali' adlı eseri mecmuada tefrika halinde yayınlandı. "Sadullah Paşa -yahut- Mezardan bir nida' isimli eseri de basılmıştır. Mehmed Galib 1935 yılında İstanbul'da öldü.

Bibliyografya

Onüçüncü Asr-ı Hicride Osmanlı Ricali - Geçen Asırda Devlet Adamlarımız (2 Cilt, Ali Rıza ile, 1977), 19. Yüzyılda Devleti Yönetenler yada Sonun Başlangıcı (Ali Rıza ile, 2002), Sadullah Paşa yahut Mezardan Bir Nida (2003)