Medeni Hukuk II Aile Hukuku Kısım: 1 (Ailede Şahıslar ve Halleri)

Yazar : Prof. Esat Arsebük
Yayın Tarihi : 1940
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 819
Ölçü : 16,5 x 25 cm
Yayınevi : Ankara Hukuk Fakültesi Neşriyatı
Bahsi Geçen : A. Esat Arsebük, A. Esat Arsebük

Aile lügat bakımından bir şahsın beslemeğe mecbur olduğu kimselere denilir [1]. Bizde bu tabir Romanın "familia"sı karşılığı olarak kullanılmaktadır [2]. Hukukta familia kelimesi bir merkezden çizilen muhtelif kuturdaki daireler gibi şümulü büyüyüp küçülen muhtelif manaları ifade eder. Geniş manada [3] familia evlilik bağı veya kan rabıtası [4] ve yahut da istisnai olarak evlat edinme suretiyle [5] birleşmiş olan şahısların heyeti umumiyesi demektir [6]. Dar [7] ve büsbütün başka manada olarak aile, bir dam altında yaşayan şahısları anlatır [18]: Ana baba, çocuklar, torunlar, civar hısımları ve hatta müstahdemler. Bu takdire aile, aşağı yukarı "aile yurdu [9]" demek olur. Bu mana ve bu fikir vazıi kanunumuz için hiç de yabancı değildir [10]. Ve nihayet aile kelimesi hangi bakımdan tetkik edilirse edilsin aile, cemiyet için zaruri olan bir müessese mahiyetini arzeder. Fertle devlet arasında müstakil bir teşekkül vücuda getirmeksizin cemiyet kurulması, bugünkü telakkilerimize göre imkânsız olan bir şeydir. Ferdi devlete bağlayan en sağlam zincir ailededir. Aile esasına dayanmayan bir cemiyet harçsız yapılan bir bina gibi bir yığından, sağlıksız bir topluluktan ibaret olur ve en küçük bir sarsıntıya bile tahammül edemez. Millet mefhumunun ilk temellerini hazırlayan, içtimai hayatta intizamı koruyan ve devlet dediğimiz teşekküle hayatiyet izafe eden ailedir. Tarihin bize öğrettiğine göre en kuvvetli devletler, aile müesseseleri sağlam olanlardan çıkar. İşte bundan dolayıdır ki her devletin kanunlarında aileye büyük bir ehemmiyet verilmiş ve vazıı kanun, bu sahayı en şiddetli bir kontrol altına almıştır [12]. Umumi bir kaide olarak tekzip edilmek tehlikesine maruz kalmaksızın denilebilir ki bir cemiyette inhitat ve tereddi alametleri, devlet ismini verdiğimiz teşekkülde kendini göstermeden evvel aile ocağında görülür. Biraz maziye doğru gidersek görürüz ki Roma'da familia, uzun müddet, içtimai, siyasi, dini ve iktisadi bir vahdet arzeden topluluğun bir sembolü idi. Bu topluluk aile reisinin [13] hâkimiyeti altındadır. Bunlar arasında erkek evlatlarla erkek füruu [14] ve fürua iltihak eden diğer kimseler bulunurdu…
******