Maliye Teşkilatı Tarihi (1442-1930) cilt 3

Yazar : Mehmet Zeki Pakalın
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 498
Ölçü : 16 x 24 cm
Yayınevi : Maliye Bakanlığı

' Divanı Hümayun hâcegânından Seyyid Mehmet Refi Efendinin oğludur. (1) Bir müddet medresede okuduktan sonra Mâliyeye girdi. Bir 'müddet medresede okuduktan sonra Mâliyeye girdi. Bir aralık Tekir-dağh Ahmet Ağanın mühürdarlık hizmetinde bulundu. (2) Sonra tekrar Defterdarlık dairesine dönerek yavaş yavaş terekki ile Hâcegândan oldu.

1224 Şevvalinde (1809) Zecriyye Nazın, müteakiben Gümrükçü, 1243/1827 de ilâveten Tenkihi defatir memuru, 1245/1829 da Mukataat; 1247 Şevvalinde Darphane ve 1249/1883 de ikinci defa Mukataat Nazın oldu.

Maliye işlerinde gösterdiği iyi hizmet Padişah tarafından takdir edildiğinden, zatına mahsus olarak 3 Muharrem 1250./1834 de Ülâ rütbesi nişaniyle taltif olundu.

; Vak'anüvis Lütfi Efendi (Cilt - 4, Sahife: 111) ikince defa tayin joltınduğu Mukataa Nazırlığı tevcihini (Darphaneyi Âmire Nazın Nafiz Efendinin Mukataa nezaretinde iken hâzinece meşhud olan hüsnü idaresi malûmu âli olduğundan Mukataa Nazın Kütahyalı Mehmet Efendinin azliyle Nâfiz Efendi saniyen Mukataat Nazın» olduğu suretinden kaydeylediği gibi nişan verilmesini de (Cilt - 4, Sahife: 154) «Mukataat Nazın Nafiz Efendinin umuru mâliyece meşhud olan hüsnü hizmet ve idaresi nezdi şahanede rehimi pesend ve takdir olduğuna nişaneyi zişan girişen olmak üzere zatına mahsus rütbei Ûlâ nişam» ihsan ölündü suretinde yazıyor.
Hassa ve Maösure askerleri mesarifi gibi asakiri redife masraflan-nm da Mukataat hazinesince rü'yeti takarrür ve hâzinenin maslahatı te-•kessür ettiğinden mukataat nezareti ve hazinesii ünvanlan kaldırılarak Defterdarlar gibi müstakil buyruldu yazmaik ve tevcihat defterinden Ula rütbesine kaydolunmak üzere ihdas edilen «Asakiri Mansureyi Muham-
******