Maliye Teşkilatı Tarihi (1442-1930) Cilt 2

Yazar : Mehmet Zeki Pakalın
Yayın Tarihi : 1978
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 506
Ölçü : 16 x 24 cm
Yayınevi : Maliye Bakanlığı

Ali Paşa (Kılıç, Kinci)
Zamanına göre iyice bir tahsilden sonra, henüz genç iken Devlet hizmetine intisap etti. Zamanla yükselerek nihayet Anadolu Muhasebecisi ve 1096 senesi Ramazanının yirmisinde (1685) de bazı hallerden memnun olmıyan Sadrazam Kara İbrahim Paşa’mn Osek vesilesiyle uzaklaştırmağa muvaffak olduğu Divrikli Mehmet Paşanın yerine Baş Def* terdar oldu. Memuriyeti Edirne'de icra olunmuş, ve Ali Efendi usulen Orduya itihak eylemişti. Vaziyet pek elim idi. Viyana mağlûbiyetinden . beri bozulan muvazene bir türlü düzelemiyor, düşman daima, ilerliyerek kaleleri birer birer ele geçiriyordu. Ali Efendi'nin Onduya muvasalatı şSirasında metanet ve istihkâmı ile meşhur Uyvar Kalesi düşmanın eline düştüğü gibi bunu Meton Kalesinin sukutu takip etti. Hatta Avustur-yalılar Bosna’ya kadar sokulmuş, orada bulunan ve miktarı herhalde çök olan askerle muhabereye girişmişti. Tedbirsizlik atfiyle öldürülen ' İbrahim Paşanın yerine Engurus serhaddi ahvaline vakıf bulunan Ket* hüda Ahmet Paşa'nm nasp, ve ertesi sene bir miktar takviye kıt’alan gönderilmiş olmasına rağmen vaziyet ıslah olunamıyor, yine mağlûbiyet mağlûbiyeti takip ediyordu. Biraz sonra seferi Hümayun vukuu nazarı ' dikkata alınarak Sadrâzam Süleyman Paşa da gönderildi, fakat bunun 4a faydası olmadı. Bu sıralarda bilhassa para smkmtısı şiddetle baş gösterdi. Tahsilâta imkân olmadığından Enderun hâzinesinden, iki bin kese ijısan olundu. Bu para bu defa İstanbul’dan, Padişah de dahil olduğu halde, hareket eden yerin Ordunun masarifine sarfolunacaktı...
******