Maarif İlk Tedrisat Kanunları

Yazar : Muallim Ahmet Halit
Yayın Tarihi : 1931
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 48
Ölçü : 14 x 19,5 cm
Yayınevi : Muallim Ahmet Halit Kitaphanesi
Bahsi Geçen : Ahmet Halit Yaşaroğlu

Tedrisatı İptidaiye Kanunu Muvakkati Birinci Fasıl Mektepler ve teşkilatı Mad. 1 – Tahsili iptidai mecburi ve mekatibi iptidaiyei umumiyede meccanidir. Mad. 2 - Tahsili iptidai mekatibi iptidaiyei umumiyede veya hususiyede veyahut ebeveyn veya hususi muallimler tarafından aile nezdinde gösterilir. Ruhan ve bedenen zaif olan çocuklar ile sağır, dilsiz ve ama çocuklara tahsili iptidai vesaitini idat edecek bir nizamname yapılacaktır. [1] Mad. 3 - Tedrisatı iptidaiyeye mahsus olan müessesat atideki mekteplerdir: Ana mektepleri ve sıbyan sınıfları. Mekatibi iptidaiye. Elişleri ve ihtiraf mektepleri. Mad. 4 - Ana mektepleri ve sıbyan sınıfları çocukların sinleriyle mütenasip olarak faideli oyunlar ve tenezzühler, elişleri ve ilahiler, vatani manzumeler, dürusı eşyaya müteallik mükâleme ve müsahabeler ile nemayı ruhi ve bedenilerine hizmet eden müesseselerdir. Ana mektepleri dört yaşından yedi yaşına kadar olan çocuklara mahsus olarak tesis edilir...
******

Oktay Aras Kitaplığındaki Ahmet Halit Yaşaroğlu Kitapları (2)