M. Said Bey

Şair ve yazar Mehmet Said Bey (Kemalpaşazade - Lastik Said) 1848 yılında İstanbul'da doğdu. İyi bir öğrenim gördü. Hariciye Mektubi kaleminde memuriyete başladı. Şura-yı devlet Birinci Sınıf Muavinliği, Muhakemat Dairesi Başkatipliği, Hariciye Matbuat Kalemi Müdürlüğü, Şura-yı Devlet Muhakemat Dairesi azalığı, aynı müessesenin Bidayet Mahkemesi Reisliği, Tanzimat Dairesi reisliği gibi memuriyetlerde bulundu.Galatasaray Sultanisi ile Mekteb-i Mülkiye'de kitabet ve tercüme; Hukuk Mektebi'nde hukuk-ı esasiye ve idare hukuku dersleri okuttu. Arapça, Farsça, Almanca ve Fransızca bilen Said Bey Tasvir-i Efkar gazetesinde gazeteciliğe başladı, Vakit ve Tarik gazetelerinde başyazarlık yaptı ve Şark adlı bir gazete çıkardı.Journal dr Constantinople'de Fransızca makaleler yazarak dış basında Osmanlı Devleti aleyhine yazanlara cevaplar vermiştir.Bir ihbar üzerine 1899'da Yemen'e sürüldü ve dokuz sene çok güçlük çekerek Yemen'de kaldı. Meşrutiyetin ilanı ile İstanbul'a dönen Said Bey daha sonra Şura-yı Devlet Reisliği yaptı. Said Bey "Kamus-u Said' adıyla büyük bir muhit-ül maarif vücuda getirmek için çok çalışmıştır. Birkaç forması basıldıktan sonra Yemen'e sürülmesi bu büyük işin tamamlanmasına imkan bırakmadı. Said Bey 16 Mart 1921'de İstanbul'da vefat etti.

Bibliyografya

Fezail-i Ahlakıye ve Kemal-i İlmiye (J.J. Rousseau'dan bazı ilave ve tenkitlerle 3 Cilt -1882-1886), Garaib-i Adat-ı Akvam (2 Cilt –1886), Galatat-ı Terceme (9 Defter 1889-1892), Sefirler ve Şehbenderler (1890), Dar-ül Kütüp (1886), Mehakim Teşebbüsat-ı CürmiyeHukuk-ı Düvel (1882), Vezaif-i Adliye-yi Etibba, Teşhir-i İzmihlal, Usul-i Mesuliyet-i Vükela, Usul-i Maişet-i İnsan, Hukuku Siyasiye-i Osmaniye (1913), Münazara (A. Midhat'la beraber), Maarif Nezareti adına Faransızca'sdan Türkçe'ye Kamus hazırlamış ancak 22 forması basılabilmiştir.