Lütfi Divanı

Yazar : Prof. İsmail Hikmet Ertaylan
Yayın Tarihi : 1960
Dil : Türkçe
Ölçü : 17 x 24,5 cm
Yayınevi : İ.Ü. Edebiyat Fakültesi

Doğumu. - Lütfi'nin doğum tarihi sarih bir surette gösterilmemiş ise de, bu tarihi, malum olan ölüm tarihinden çıkarmak mümkündür. Kaynakların bildirdiklerine göre Lütfi, 17 Şaban 897, 14 Haziran 1492 senesinde 99 yaşında ölmüş olduğuna göre doğum tarihi de hicri 797 ve miladı 1395 senesi olmak icap eder. Doğum tarihi bu şekilde tahmin edilen Lütfi'nin doğum yeri de kat'i surette tasrih edilmiş değildir. Yalnız kaynakların, onun Herat'ta şöhret bulmuş olduğunu söylediklerine bakılırsa, doğum yerinin de Herat olduğuna hükmetmek gerekecektir. b. Tahsil ve terbiyesi. - Lütfi'nin. tahsil ve terbiyesi hakkında da etraflı malumat elde edecek kaynaklara sahip değiliz. Ondan bahseden kimseler, dağınık bir surette kendisinin "Ulum-ı zahire ve batıne" yi elde etmiş, mutasavvıf ruhlu bir şair olduğunu söylemekte müttehittirler. Kendisinden bahseden kaynaklar arasında "Habib- üs Siyer"de "Mecalis'ün Nefayis"de onun gençliğinde zahir ilimlerini tamamladıktan sonra batın ilimlerine de merak sardığını ve Mevlana Şehabeddini Hıyabani'ye intisap ederek tarikat-i sufiyye'ye süluk eylediğini söylerler. Nevai, Mecalis-ün Nefayis'inde: "Mevlana yiğitliğinde ulum-ı zahiri tekmil kılgandın songra mevlana Şehabeddin-i Hıyabanı aleyhirrahme kaşıda sufiyye tarikide hem süluk kılgandur. Aziz, müteberrik kişi irdi. Bu fakir bareside fatihalar okuptur. Ümid olkim çok derviş kişi irdi, bazı müstecap bolgay' der…
******