Kurtuluş Savaşı ve Edebiyatımız

Yazar : Hazırlayanlar: İnci Enginün, Zeynep Kerman, Selim İleri
İsbn : 9753292198
Yayın Tarihi : Ekim, 1998
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 710
Ölçü : 11 x 18 cm

1919 senesi mayısının 19 uncu günü Samsun’a çıktım. Vaziyet ve manzara-ı umumiye: Osmanlı Devletinin dahil bulunduğu grup, Harb-i umumide mağlûp olmuş, Osmanlı ordusu her tarafta zedelenmiş, şeraiti ağır bir mütarekenâme imzalanmış. Büyük Harbin uzun seneleri zarfında, millet vorgun ve fakir bir halde. Millet ve memleketi Harb-i Umumiye sevkedenler, kendi hayatları endişesine düşerek, memleketten firar etmişler. Saltanat ve hilâfet mevkiini işgal eden Vahdettin, mütereddi, şahsını ve yalnız tahtını temin edebileceğini tahayyül ettiği denî tedbirler araştırmakta. Damat Ferit Paşa’mn riyasetindeki kabine âciz, haysiyetsiz, cebîn, yalnız padişahın iradesine tâbi ve onunla beraber şahıslarını vikaye edebilecek herhangi bir vaziyete razı.
Ordunun elinden esliha ve cephanesi alınmış ve alınmakta...
İtilâf Devletleri, mütareke ahkâmına riayete lüzum görmüyorlar. Birer vesile ile, İtilâf donanmaları ve askerleri İstanbul’da. Adana vilâyeti, Fransızlar; Urfa, Maraş, Ayıntap, İngilizler tarafından işgal edilmiş. Antalya ve Konya'da, İtalyan kıtaat-ı askeriyesi; Merzifon ve Samsun'da İngiliz askerleri bulunuyor. Her tarafta, ecnebi zabit ve memurları ve hususi adamları faaliyette. Nihayet, mebde-i kelâm kabul ettiğimiz tarihten dört gün evvel, 15 Mayıs 1919’da itilâf Devletlerinin muvafakatiyle Yunan ordusu İzmir'e ihraç ediliyor.
Bundan başka, memleketin her tarafında, anasır-ı Hıristiyaniye hafi, celî, hususî emel ve maksatlarının temin-i istihsaline, devletin bir an evvel çökmesine sarf-ı mesai ediyorlar...

******