Kar Hadleri Kararnamesi ve İktisat ve Ticaret Vekaleti Tebliğleri

Yayın Tarihi : 1954
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 12
Ölçü : 12 x 17 cm
Yayınevi : İsmail Akgün Matbaası

13/3/1954 tarihli ve 4/2505 sayılı kararname ile yürürlüğe konulup 30/3/1954 tarihli ve 4/2631 sayılı kararname ile 24/3/1954 tarihinden itibaren tatbiki geri bırakılmış olan K/934 sayılı kararın ilgası ve ilişik K/944 sayılı kararın mer'iyete konulması, İcra Vekilleri Heyetince 1317 /1954 tarihinde kararlaştırılmıştır. 1317/1954 REİSİCUMHUR C. BAYAR Başvekil A. MENDERES Devlet Vekili O. KAPANİ Dahiliye Vekili Dr. N. GEDİK Maarif Vekili C. YARDIMCI Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekili Dr. B. UZ Münakalat Vekili M. ÇAVUŞOGLU Devlet Vekili Başvekil Yardımcısı F. R. ZORLU Adliye Vekili Ö. Ş. ÇİÇEKDAG Hariciye Vekili F. KÖPRÜLÜ Nafıa Vekili K. ZEYTİNOGLU Gümrük ve İnhisarlar Vekili E. KALAFAT Çalışma Vekili H. ERKMEN Devlet Vekili M. SAROL Milli Müdafaa Vekili E. MENDERES Maliye Vekili H. POLATKAN
******