İstanbul Yüksek Teknik Okulu ve İstanbul Akşam Yüksek Teknik Okulu Rehberi 1968-1969

Yayın Tarihi : 1968
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 114
Ölçü : 17,5 x 20 cm
Yayınevi : Arı Kitabevi Matbaası

1937 Yılında "İstanbul Teknik Okulu" adını alan okul, ilk olarak "Kondüktör Mektebi" adı ile bayındırlık teşkilatının tekniker "o zamanki kondüktör" ihtiyacını karşılamak üzere 1911 yılında kurulmuştur. 1922 yılında, okulun adı "Nafia Fen Mektebi" olarak değiştirilmiştir. 1936 yılında, yüksek mühendisle fen memuru arasında bir mühendis sınıfının bulunması gerektiği fikri kabul edildiğinden, mühendis yetiştirmek üzere bir "Teknik Okulunun" açılması kararlaştırıldı. 12.12.1936 gün ve 3074 numaralı Nafia Vekâleti teşkilat kanununa ek bir kanunla 1.6.1937 tarihinde "Nafia Fen Mektebi" lağvedildi ve İstanbul Teknik Okulu kuruldu. Bu suretle yeniden Okulun kuruluşu sırasında mühendis ve tekniker yetiştirmek üzere iki kısım vardı. Mühendis kısmının öğrenim süresi 4, tekniker kısmının öğrenim süresi ise 2 yıl idi. Evvela her iki kısım da makina ve inşaat olmak üzere ikişer bölümlü idi. 1942 - 1943 öğretim yılında bunlara, elektrik mühendisliği ve mimarlık bölümleri eklendi. 1949 - 1950 yılından itibaren de memleketteki harita ve kadastro hizmetlerini geliştirmek üzere Harita - Kadastro mühendisliği bölümü öğretim faaliyetine katıldı. 1943 yılına kadar birinci derecede orta meslek okulu seviyesinde kabul edilen okul, 12 Ekim 1943 gün ve 319 Talim ve Terbiye Dairesi kararı ile yüksek dereceli bir okul haline sokulmuştur. 1951 - 1952 öğretim yılından itibaren daha fazla mühendis, mimar yetiştirmeyi sağlayabilme gayesi ile okulun tekniker kısmı lağvedilmiştir. Yüksek mühendis, yüksek mimar olmak için yabancı memleketlere gitmek mecburiyetinde kalan mezunlarımızın bu arzularının okulda yerine getirilmesine ve okulun inkişafına imkân vermek üzere, okulda 1959 - 1000 öğretim yılından itibaren bir ihtisas sınıfı açılmıştır. Bu kısmın öğretim süresi en az bir yıldır.
******