İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi Farsça Basmalar Kataloğu

Yazar : Fehmi Edhem Karatay
Yayın Tarihi : 1949
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 200
Ölçü : 18 x 25 cm
Yayınevi : İÜ Edebiyat Fakültesi Şarkiyat Enstitüsü
Bahsi Geçen : F. Ethem Karatay

Bir kütüphane için katalogların ne kadar ehemmiyetli ve lüzumlu olduğunu ve ~ kütüphaneden faydalanmanın ancak bunların mükemmel ve çeşitli olması ile mümkün olduğunu söylemeye hacet olmasa gerektir. Herkesçe bilindiği gibi kütüphane katalogları belli başlı iki şekilde yapılır. Birincisi, küçük kartlar üzerine el veya makine ile ve bazı memleketlerde bastırılarak hususi çekmeler içerisinde alfabe veya ilim sistemi sırasına göre dizilen ve adına kısaca fiş kataloğu denilendir. Bunlar her kütüphane için yapılması zaruri olan ilk kataloglardır. Bu çeşit kataloglar kütüphanelerde kitap okuyanlar tarafından kolayca kullanılabilir ise de bir nüshadan ibaret olması ve yerinden başka bir yere nakli mümkün bulunmaması sebebiyle bunlardan istifade ancak mahdut bir zümreye, yani o kütüphaneye gelip gidenlere münhasır kalır. Hâlbuki büyük kütüphaneler malik oldukları eserleri bütün dünya ilim adamlarına kolayca bildirmek· için kataloglarını ciltler halinde neşretmişlerdir. Bunlar arasında en meşhurlarından ikisi, British Museum ile Bibliothèque Nationale'inkiler, zikredilmeğe değer gayet mühim ve muazzam eserlerdir. Birincisi evvela 1881 - 1905 seneleri arasında bir defa basılmış olduğu gibi son zamanlarda 1931 senesinde de neşre başlanmış ve 1948 senesine kadar (Cor) harfine kadar olan 42 inci cildi çıkmıştır. İkincisi, yani Paris Milli Kütüphanesinin kataloğu, ilk defa olarak 1897'de neşredilmeye başlanmış ve 1947 senesine kadar (She) harflerini içine alan 171'nci cildi çıkmıştır. Bu katalogların her ikisi de müellif isimlerine göre alfabetiktir. Bu büyük kütüphaneler ve diğer büyük memleketlerin kütüphaneleri umumi kataloglardan başka muhtelif dillerdeki yazma ve basma kitapları için de zaman, zaman mükemmel hususi kataloglar yayınlanmışlardır. Bunların hazırlanması iyi yetişmiş ve kâfi miktarda mütehassıs kütüphanecilere ve basılması da birçok masraflara lüzum gösterir.
******

Oktay Aras Kitaplığındaki F. Ethem Karatay Kitapları (1)