İstanbul Külliyatı - Cumhuriyet Dönemi İstanbul İstatistikleri 17 Eğitim 3 Mes.Tek.E. 2 (1927-1996)

İsbn : 9758215612
Yayın Tarihi : 1998
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 350
Ölçü : 21,5 x 30,5 cm
Yayınevi : İst. Büyükşehir Bel. Kültür İşleri

Ülke coğrafyasının yaklaşık % 1'ine, nüfusunun da % 13'üne sahip olan İstanbul ilimizin ülke içinde ayrı bir önemi bulunmaktadır. Bu önemi; iktisadi, sosyal, kültürel ve siyasi yapısındaki nisbi avantaj ve farklılıklarından kaynaklanmaktadır. İstanbul'un sahip olduğu avantajları, cazibe merkezi haline gelmesine ve nüfusunun çok hızlı bir şekilde artmasına neden olmuştur. Son yıllarda, nüfusu her sene orta büyüklükteki bir şehir kadar artan İstanbul'un eğitim yapısının ülke geneline göre farklı bir yapı arzetmesi de kaçınılmaz olmaktadır. İstanbul'un mesleki-teknik eğitim imkânları açısından ülke içindeki konumuna bakıldığında, ülke geneliyle zaman zaman benzer, zaman zaman da farklı bir yapı ortaya koyduğunu söylemek mümkündür. Bu çalışmada İstanbul'un mesleki-teknik eğitim yapısı; özel ve resmi mesleki-teknik ortaokul ve liselerle, bu okulların sahip olduğu öğrenci ve öğretmen durumları itibariyle ele alınmıştır. İstanbul'un mesleki-teknik eğitim yapısının ele alındığı bu çalışma, daha önce yayınlanan istatistiki serilerimizden Mesleki-Teknik Eğitim-l'in devamıdır. Bir ve ikinci ciltlerle ilgili tablo değerlendirmeleri ve grafikler birinci ciltte yer aldığından, bu ciltte bunların tekrarına gerek duyulmamıştır. Mesleki-Teknik Eğitimle ilgili gelişmelerin takip edilebilmesi ve buna paralel bir şekilde eğitim ve insangücü planlaması yapılarak istihdamla ilgili sorunların çözümlenebilmesi için elimizde bazı verilerin bulunmasına ihtiyaç vardır. Bu ihtiyacın giderilebilmesi amacıyla Cumhuriyet Dönemi İstanbul İstatistikleri projemizin bu cildini Mesleki-Teknik Eğitim 'e ayırmış bulunmaktayız. Yayının oluşturulmasında başvurulan ana kaynak Devlet İstatistik Enstitüsü'nün verileridir. Gerekli kaynakların temininden sonra, Cumhuriyetin başlangıcından günümüze dek seri oluşturma özelliğine sahip rakamlar bir araya getirilmiş veya dağınık durumdaki rakamlar toplanarak hem ülke geneli ve hem de İstanbul'la ilgili ana tablolar oluşturulmuştur... Doç. Dr. Sedat Murat
******