İsmail Hakkı Babanzade

Siyasetçi, yazar ve hatip Babanzade İsmail Hakkı, 1876 yılında Bağdat'ta doğdu. Babası son devrin tanınmış ilim ve idare adamlarından Babanzade Mustafa Zihni Paşa, kardeşleri, yazar Ahmet Naim Babanzade ve gazeteci-yazar Şükrü Baban'dır. İsmail Hakkı Galatasaray Sultanisi'ni bitirdikten sonra Mülkiye Mektebi'nde okudu. Dış siyasetle ilgili yazıları İkdam ve Tanin gazetelerinde yayınlandı. Meşrutiyetle birlikte siyasete atıldı. 1908 yılında Bağdat milletvekili seçildi. 1910'da Maarif nazırı oldu. Hukuk ve Mülkiye mekteplerinde anayasa hukuku dersleri verdi. 1913 yılında sınıfta ders anlatırken öldü. Bir Irak seyahati sırasında yazdığı, Osmanlı idari teşkilatının ıslahına dair yazdığı makaleler dış basında dikkati çekti. Sonra bunları Irak Mektupları adı altında topladı. Hukuk-ı Esasiye adlı ders kitabı uzun zaman mekteplerde okutulmuştur.

Bibliyografya

Hukuk-ı İdare (1912), Beyrut|tan Kuveyt|e Irak Mektupları (1913), Bismark'ın Hayat-ı Siyasiyyesi, Dreyfüs Meselesi ve Esbab-ı Hafiyesi (Ali Reşad Bey ile)

Oktay Aras Kitaplığındaki İsmail Hakkı Babanzade kitapları (2)