İşletme İktisadı Cilt I

Yazar : Hayri Tokay
Yayın Tarihi : 1965
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 303
Ölçü : 16 x 22,5 cm
Yayınevi : Güzel Sanatlar Matbaası

İnsan günlük hayatında çeşitli ihtiyaçlar ile karşılaşır. İhtiyaç bir eksiklik, bir yokluk duygusudur. Bu eksiklik ve yokluk duygusu karşısında insanın şuurunda bu duyguyu bertaraf edecek imkânlar belirir. Bu imkânlar ya mal veya hizmettir. İnsanların mal veya hizmet şeklindeki ihtiyaçlarını gidermek maksadıyla planlı davranışlarına İktisat denir. İhtiyacın duyulmasıyla ihtiyacın giderilmesi arasındaki boşluğu iktisat doldurur. İhtiyaçların hudutsuzluğuna mukabil bunları giderici imkân ve vasıtalar mahduttur. Aradaki bu nisbetsizlik dolayısıyla iktisadın temel konusu, hudutsuz ihtiyaçlarla hudutlu imkân ve vasıtaları denkleştirmektir. İhtiyacı giderici imkân ve vasıtaları Teknik hazırlar. İktisat insan ihtiyaçlarının cins ve nev'ini tayin eder, şiddetini belirtir ve onları şekillendirir; teknik bu ihtiyaçları karşılayacak imkânları yaratır. İktisat hedefi gösterir; teknik buna erişecek vasıtaları verir. İktisat mevcut vasıtalar arasından en elverişlisini seçer. Bu sebepten iktisat, bir ölçme, bir karşılaştırma ve bir seçmedir. Hukuk iktisadın dış görünüşü, şekli, kalıbı, mahfazasıdır. İktisadi faaliyet çok çeşitlidir; hukuk bu çeşitli olaylar ve işlemler için tipler, nizamlar koyar. İktisat bunlara uymak zorundadır. İşletme; iktisat, teknik ve hukuku bünyesinde toplayan bir kuruluştur. İşletmede mal veya hizmet şeklinde ihtiyacı giderici imkân ve vasıtalar hazırlanır. İşletmede ihtiyacı gidermek maksadıyla meydana getirilen mal ve hizmetler Kıyınet'tir. İşletmenin mal veya hizmet meydana getirme faaliyetine de İstihsal denir. Bu ana kavramlar arasındaki münasebeti küçük bir misal ile açıklayalım. Farzedelim ki, İzmitli bir manifaturacı İstanbul'dan satın aldığı beş balya kumaşı İzmit'e naklettirmek istiyor…
******

Oktay Aras Kitaplığındaki Hayri Tokay Kitapları (1)