İktisad İlminin Umumi Prensipleri Cilt 1

Yazar : Ord. Prof. Şükrü Baban
Yayın Tarihi : 1957
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 324
Ölçü : 17 x 24 cm
Yayınevi : Çeltüt Matbaası
Bahsi Geçen : H. Şükrü Baban

Bu kitap, aşağı yukarı, otuz yıllık tedrisatın eseri mahsulüdür ve Mülkiye'de (şimdi Siyasal Bilgiler Fakültesi), Hukuk ve İktisat Fakülteleriyle Yüksek Ticaret Mektebinde arasız devam eden hocalığın imkân sağladığı tecrübelerden bol bol faydalanılarak hazırlanmıştır. İktisat ilmi, son otuz yıl içinde, çok büyük değişiklikler göstermiş bulunuyor. Tabii ilimler müstesna diğer sosyal dallarda, faraza Garp Hukukunda bu kadar geniş tahavvüller olmamıştır. Bu ders ki• tabı ile yirmi yıl evvel neşredilmiş bulunan notlar karşılaştırılınca aradaki farkın büyüklüğü, en az dikkatli gözlerden bile kaçamayacak derecededir. Mamafih bu eserde de o eski notlardaki esaslara az çok sadık kaldık. Bilhassa herhangi bir teoriye veya doktrine saplanıp kalmamak yolundaki gidişimizde en edna bir eğrilme ve sapma olmamıştır... Çünkü bize göre profesör, hoca olarak ne bir tarikat temsilcisi ve ne de bir doktrin ve tezin propagandacısıdır. Rengârenk meslek, mezhep ve doktrinlerin birbirine zıt telakkileri yekdiğerleriyle çarpışma ve cidal halindedir. Bu kitaba o müthiş met ve cezirlerin ancak sakin çırpıntıları aksetmiş bulunmaktadır. Kıymet, say, sermaye, ücret gibi en yakıcı ve dünyayı ikiye bölücü mevzular bir fotoğraf objektifi tarafsızlığı ile tesbit edilmekle iktifa edilmiş, her fikrin leh ve aleyhinde muhtelif ekoller tarafından ileri sürülen mütalaalar üzerinde fazla durulmaksızın sadece neticeler kaydolunmuştur. Doktrin münakaşaları ise daha ileri senelere bırakılmıştır. Tabiatıyla Hukuk gibi programından Doktrin dersini kaldırmak ve lisans kurlarında İktisada ayrılan ders saatlerini de kısmak suretiyle asrımızın en şümullü ve derin problemlerini incelemek üzere kâfi vakit ayırmayan bir fakültenin okurları için dahi şahsi etüt ve çalışmayı ön plana almalarını gerektirmiştir.
******

Oktay Aras Kitaplığındaki H. Şükrü Baban Kitapları (2)