İflas Hukuku İlkeleri Cilt 1. İflas

Yazar : Prof. İlhan E. Postacıoğlu
Yayın Tarihi : 1978
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 230
Ölçü : 16 x 23,5 cm
Yayınevi : Sulhi Garan Matbaası

Bu kitap birkaç yıldır teksir şeklinde öğrencilerin istifadelerine sunulmuş notların genişletilmesi suretiyle vücuda getirilmiştir. Bu notlarda bir dereceye kadar derinleştirmek imkânını bulduğumuz noktalar olduğu gibi bırakılmış, buna mukabil asgari bilgiler verilmekle yetinilmiş olan kısımlar tekrar ele alınarak yeniden işlenmiştir. Ancak şu veya bu suretle olsun, gaye, mevzua hâkim olan ana fikirleri belirtmek olmuş ve bu düşünceye uygun olarak kitabımıza "İflas Hukuku İlkeleri" başlığı verilmiştir. Bunu yaparken İsviçre yayınlarından, gerek doktrin ve gerek mahkeme içtihatları bakımından geniş mikyasta faydalanmak yoluna gidilmekle beraber Türk Kanununun mehazdan ayrılarak yaptığı tek tük değişiklikler, ezcümle 185'nci maddemiz ve bunun serpintileri üzerinde icap ettiği şekilde durulduğu gibi iflas davası ve iflas kararının temyizi, Türk adli teşkilatı ve bilhassa temyiz yolunun hususiyetleri çerçevesinde kendi sistemimiz bünyesinde müstakil bir incelemeye tabi tutulmuştur. İşte böyle bir çalışma anlayışı içinde tespit ettiğimiz ilkeleri haklı gösterecek ölçüde mahkeme içtihatları veya müellifleri zikretmekle yetinilmiş, bir dereceye kadar tali noktalarda değişik görüşlü müelliflerin düşüncelerine eksiksiz olarak yer vermek yoluna gidilmemiştir. Keza aynı nitelikte olan mahkeme içtihatları kitabın dışında bırakılmıştır. Mamafih benimsediğimiz hal tarzları hakkında şahsi görüşümüze mesnet teşkil eden gerekçeleri imkân nispetinde belirtmeğe itina gösterilmiştir. Böylelikle tatbikat yönünden ehemmiyet arzeden ve tartışma davet eden meselelere, imkân nispetinde, gereği gibi dokunulmuş ve bunlar üzerinde tafsilata girmekten ve şahsi görüşlerimizi aksettirmekten çekinilmemiştir. Bu zihniyet içinde, ehemmiyetli gördüğümüz Federal Mahkeme kararlarının kitabımızda yer almasına gayret edilmiş ve gerekli gördüğümüz yerlerde de şahsi görüşlerimize ve eleştirilere yer verilmiştir. Bu suretle öğrencilerimizde hukuki tefekkür gayretinin gelişmesine müsait bir zemin hazırlamak istenmiştir.
******