İçtimaiyat Birinci Cilt İçtimaiyata Giriş

Yazar : Prof. Fındıkoğlu
Yayın Tarihi : 1944
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 136
Ölçü : 16 x 24 cm
Yayınevi : Gençlik Kitabevi
Bahsi Geçen : Ziyaeddin Fahri Fındıkoğlu

1933-34 senesinde yapılan Üniversite ıslahatından beri Hukuk Fakültesi dersleri arasında yeni bir derse yer verildiğini görüyoruz. Hukuk tedris eden müesseselerimizde şöyle böyle 1933 yılına gelinceye kadar okumuş olanlar, şimdi "İçtimaiyat, Sosyoloji - Sociologie" ismini taşıyan bir ilim disiplininin hukuk dersleri arasında bulunmasını "Bizim zamanımızda böyle bir şey yoktu" diye hayretle karşılıyorlar. Hemen söyleyelim ki böyle bir hayret yalnız memleketimize mahsus değildir. Avrupa medeniyetinin tedris tekniğine malik olan her yerde hukuk tedrisatına yeni bir çeşni vermek zarureti hâsıl olmuştur. Bu zaruret bilhassa Son Üniversite ıslahatı sıralarında kendini gösterdi ve klasik hukuk ilimleri yanına hukuk felsefesi, hukuk tarihi, Türk hukuk tarihi, içtimaiyat hukuk felsefesi... gibi yeni bilgiler ilave edildi. Size burada, bizde yapılan bu yeniliklerin istinat ettiği mantığı izaha çalışacağım. Harp sonrası Türkiye'si, milli tarihimize olduğu kadar dünya tarihine de yeni bir istikamet veren istiklal savaşını yaptıktan sonra, içtimai hayatı düzene sokmağa çalıştı. Hukuk müesseselerine ilişen sahalarda da bu düzenin gerçekleştiğini görüyoruz. Fakat tahakkuk eden hukuki ıslahatın Türk devlet adamları ve vazıı kanunları tarafından yapılmış ve bize sunulmuş olması kâfi değildir. Bu ıslahatı icap ettiren sebepler üzerinde de düşünmek, icap ederse tenkidi mülahazalarda bulunmak, lazım geldiği takdirde vazıı kanuna yeni bir yol göstermek gerektir. Hukuk gibi cemiyetin can damarı olan en nazım müessesenin istediği hukukçuları yetiştirirken, onları, kanunların metinleri üzerinde derin ve isabetli istidaller yapmak maharetine sahip bir hale getiriyoruz. Esasi hukuk, ceza hukuku, medeni hukuk... gibi asıl hukuki disiplinlerin tedrisinden güdülen maksat da budur. Fakat yetiştireceğimiz hukukçuya yalnız bu mahareti mi aşılayalım?
******