Hüseyin Kâzım

Hüseyin Kâzım 23 Ocak 1860'da İstanbul'da doğdu. 1877 yılında Galatasaray Sultanisi'nden, 1879'da da Mekteb-i Mülkiyye-yi Şahane'den mezun oldu. Her iki mektebi de pekiyi derece ve birincilikle bitirdi. Mülkiye'den mezuniyetinden sonra Şuray-ı Devlet Nafia Dairesi Mülazımlığı ile devlet hizmetine girdi. Ek görev olarak Mekteb-i Mülkiyye-yi Şahane Yüksek Kısım İlm-i Servet ve Usul-i İdare muallim muavinliğine getirildi. 1880'de Şuray-ı Devlet Tanzimat Dairesi Mülazımlığı'na nakledildi. Bu sefer ek görev olarak Darülmaarif İdadisi adı ile kurulan ve sonra "Çiçekpazarı Rüşdiyesi' 'ne çevrilen mektebin Fransızca muallimliğine atandı. Mülkiye'yi birincilikle bitirenler bir gelenek olarak Saray'da Mabeyn Katipliklerine getiriliyordu. 1880 yılının sonunda Yıldız Sarayı Mabeyn-i Hümayun-u 4. Katipliğine, 1886'da da 1. Katipliğine yükseldi. Bu görevde iken Padişah'ın özel sefiri olarak birçok ülkeye gönderildi. 1881'de Avusturya İmparatoru François Joseph'e, 1882 Almanya İmparatoru I. Wilhelm'e, 1887'de Kraliçe Viktorya'nın tahta çıkışında İngiltere'ye, 1888'de Bulgaristan'a, 1888'de Almanya ve Prusya Kralı II. Wilhelm'in tahta çıkışı dolayısıyla Almanya'ya Padişah'ın verdiği özel görevler için kısa süreli seyahatler yaptı. Hüseyin Kâzım daha sonra dış ülkelerde daimi elçi olarak görevlendirildi. 1895'de Bükreş sefirliğine, 1908'de Washington, 1909'da Roma Büyükelçiliklerine gönderildi. 1911'de kendi isteği ile emekliye ayrıldı. Emekli olduktan sonra yurtdışına giderek uzun yıllar Avusturya, İtalya ve Fransa'da ikamet etti. Hem Padişahın hem de yurtdışındaki görevleri sırasında Devlet Başkanlarının verdiği birçok nişan, madalya ve unvanlara sahip ola Hüseyin Kâzım 13 Kasım 1920'de İstanbul'da vefat etti.

Bibliyografya

İlm-i Usul-i Maliye (1881)