Hitabeler, Şiirler, Hicivler ve saire...

Yazar : Fazıl Ahmet
Yayın Tarihi : 1934
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 272
Ölçü : 17,5 x 24,5 cm
Yayınevi : Akşam Kitaphanesi

Birkaç Söz Fazıl Ahmet Bey bugün Büyük Millet Meclisi azasındandır. Ve kendisi siyası hayata girmiştir. Ancak biz burada Türk matbuat âlemine Fazıl Ahmet Beyin yalnız fikri ve edebi çehresini göstermek emelindeyiz. Bütün ömrünü gerçekten her türlü fikir ve zekâ faaliyetine hasretmiş olan Fazıl Ahmet Bey, hem nev'i şahsına münhasır bir şair, hem de felsefe, terbiye, estetik vesairede derin tetebbulara malik bir Türk edibidir. Yüksek bir hatip olan bu edibin memleketimizde eşi çok az görülmüş ince nüktedanlığı pek meşhurdur. Bütün arkadaşları kendisinin herhangi bir mevzu üzerinde ne kadar canlı, ne kadar muhtelif ve mümtaz tarzlarda konuştuğunu iyi bilirler. Ancak Fazıl Ahmet Bey tecerrüdü sever, reklamdan hazzetmez bir kimsedir. Bu sebeple kendisinin manzum, mensur, edebi ve ilmi birçok eserleri layık oldukları dikkat ve itina ile toplanmamış, bir takım gazete, mecmua vesaire köşelerinde kalıp gitmiştir. Müellif tarafından şimdiye kadar neşredilen kitaplar ise maalesef hayli yanlışlıdır... İşte bu sebeplerledir ki, biz Fazıl Ahmet Beyin, muhtelif devirlerde yazıp birçok hatıralar dirilten ve neşredildikleri zamanlarda ayrı ayrı muvaffakıyetler kazanarak birçok hafızalara nakşolan eserlerinden bir (Seçmeler Dergisi) vücuda getirmeyi düşündük. Ne yazık ki yazılarının hepsi bizzat Fazıl Ahmet Beyde de mevcut bulunmuyor. Mamafih (Divançe) ile (Harman Sonu), (Tarih Dersi), (Kırpıntı), (Terbiyeye dair) ve ( Şeytan Diyor ki ) de görülemeyen ve kıymetleri yüksek olan hayli parça nazım ve nesri şurada burada bulmağa muvaffak olduk. Bunları yanlışsız olarak şimdi ortaya çıkarıyoruz. "Fazıl Ahmet" namı altında Milli kütüphanemize arz ettiğimiz bu kitap iki ciltten ibaret olacaktır. Birinci ciltte muhterem muharrir ve üstat İsmail Habip Beyefendinin Fazıl Ahmet Bey hakkında yazdığı bir tetkik eseri ile söze başlıyoruz Edibimizin manzum eserlerine hasrettiğimiz birinci ciltten sonra müellifin asıl nesirlerinden mürekkep ikinci bir Seçmeler cildi daha neşredeceğiz...
******