Hayat, Olduğu Gibi

Yazar : Krikor Zohrab
İsbn : 9758087304
Yayın Tarihi : Ekim, 2000
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 135
Ölçü : 13,5 x 19,5 cm
Yayınevi : Ayraç Yayınevi
Bahsi Geçen : Kirkor Zohrab

Zohrab Efendi (devamla) - İptida, rüfekayı kiramı, sosyalizm nedir? Acaba Fransızca bir lügat olduğundan dolayı kavaid-i külliyenin kavaid-i hukukiye-yi iptidaiyenin hilafında bir şey midir? Nazır Paşa Hazretleri sendikanın aleyhinde bulundular. Men edilmesi lazım gelen bir sendika var ki o da nukud sendikası. Amele sendikasını men etmezden evvel nukud sendikasını men edin, bankaları men edin. Bir noktada içtima ettirmek salahiyetinden mutaassıp tagallübü men edin. Hangisini yapıyorsunuz? Demek, bir tarafın silah cem etmesine, öbür tarafın ezilmesine müsaade veriyorsunuz. Bilakis, böyle sermayenin tevhidi için teşvikatta bulunuyorsunuz. Sermayeler gelsin, memleketimizde toplansın, bir takım anonim şirketler teşekkül etsin. Anonim şirket nedir, sendika nedir, büyük ticaretgahlar nedir? Sendikadır. Bunların hepsini birden bir taraftan yalnız mesaide değil... Abdülaziz Mecdi Efendi (Karesi) - Rica ederim, bir az itidal ile söyleyin. Zohrab Efendi (devamla) - Ben nazariyenin şedit yahut hafif olmasını bilmem. Eğer ki sendikayı böyle bir taraftan müsaade ederseniz, yani sermayelerin yed-i vahitte yahut bir şahsı manevinin yedinde içtimaına müsaade eder de, diğer taraftan onlara karşı mukabele edecek tevhitleri men ederseniz, o vakit zaten öteden beri ezilmekte bulunan amelelerin hukukunu tamamiyle mağlup etmiş olursunuz. Heyet-i kiram pek ala bilir ki bu kelimenin manası bilhassa hakan-ı mahlukun zamanında ne derece müthiş idi. Sosyalisttir falan adam demek, onu itham etmekle muadil idi. Bir mazlumdur, bir hürriyetperverdir, bir ezilmiştir. İşte her ezilmiş olan adama mahsus olan, her haksızlığa hedef olmuş olan adam fikr-i hürriyetle tabii bu feryadını isma etmek için çalışan bir mahlukun devr-i sabıkta elbette muzır addolunması tabii idi. O nisbette de bu devirde, bu Meşrutiyet âleminde onların, cemiyetin hasmı yahut cemiyet için bir tehlikedir diye Heyete irae olunmasını hiçbir veçhile kabul etmem.
******