H. Şükrü Baban

Ord. Profesör ve gazeteci Hüseyin Şükrü Baban 1890 yılında Bağdat'ta doğdu. Galatasaray Lisesi'nde, sonra Paris Hukuk Fakültesi'nde, Siyasal İlimler okulunda okudu. İlk görevini Matbuat Genel Müdürlüğünde aldı. Kısa bir süre sonra Mısır Fevkalade Komiserliği genel sekreteri olarak Kahire'ye gitti. Birinci Dünya savaşı başlarken, İngilizler tarafından Mısır'dan çıkarıldı. Brestlitovsk barışından sonra Moskova'ya gönderilen heyetle savaş sonuna kadar (1908) orada kaldı. Mütarekeden sonra kısa bir süre Dahiliye Nezareti Özel Kalem Müdürlüğünde bulundu. İstanbul'da Tercüman-ı Hakikat gazetesi sahip ve başyazarlığını yaptı (1944'e kadar). 1926'da Mülkiye mektebine geçti ve 6 yıl müessese müdürlüğü yaptı. Darülfünun kaldırılınca Yeni Üniversitede Hukuk Fakültesi, İktisat Doktrinleri ve İktisat kürsüleri Ordinaryüs profesörlüğüne getirildi (1933). İktisat Fakültesi kurulunca bu fakülte kadrosuna aynı görevlerle getirildi ve 1956'ya kadar bu görevde kaldı. Gazetecilik hayatına İkdam gazetesinde başlayan Şükrü Baban, daha sonra Tanin gazetesinin Paris muhabirliğini yaptı ve bu dönemde seri halde Paris Mektupları yazdı. Yazılarına hiç ara vermeden devam etti ve daha sonra sırayla Yeni Sabah ve Olaylara Tercüman gazetelerinde makaleleri yayınlandı. Basılı kitaplarının yanında çeşitli dergilerde sayısız siyasi ve iktisadi makale ve yazıları yayınlandı. Basın Şeref Kartı sahibi Şükrü Baban 1980'de İstanbul'da öldü.

Bibliyografya

İktisad-i Zirai (1927), İktisat Nazari Kısım (1934), İktisadi Meseleler (1934), Kıymet Mefhumu (1939), Paranın Mahiyeti (1940), Tabiki İktisat (1941), İktisat dersleri (1942), Ekonomi Politikası Dersleri (1946), Ekonomi İlminin Değeri (1948), İktisat İlminin Umumi Prensipleri (1957), Ord. Prof. Şükrü Baban'a Armağan (1984)