Goethe Hayatı ve Eserleri

Yazar : Ord. Prof. İ. Hikmet Ertaylan
Yayın Tarihi : 1964
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 60
Ölçü : 16 x 24 cm
Yayınevi : T. İş Bankası Kültür Yayınları
Bahsi Geçen : İsmail Hikmet Ertaylan

Dante, adlı eserimizde söylemiş olduğumuz gibi Garbın medeni memleketlerinin edebiyat ve sanat tarihlerine ait etraflı ve geniş bilgi vermek, tarihi eserler vücuda getirerek, yurdumuzun gençliğine bir kültür külliyatı yaratabilmek imkanlarından mahrum bulunduğumuz için, her ülkenin sanat ve edebiyatında hususi bir mevki kazanmış, haklı bir hürmet ve muhabbete kavuşmuş olan bir kaç müstesna simanın hayat ve eserleri hakkında, muhtasar da olsa, müfit birer monografi vücuda getirmek suretiyle bir hizmette bulunmağı uygun bulmaktayız. işte Almanya'nın hakiki şeref ve gururu olan, eserleriyle bütün medeniyet alemine hizmet etmiş bulunan, Alman olduğu kadar da insan olan, sanatkar, şair, şair sanatkar Goethe'nin hayat ve eserleri hakkında bu monografiyi okuyucularımıza sunuyoruz. Bunda iki esas gayemiz olduğunu açıklamak isteriz. Goethe, garbın yetiştirdiği büyük sanatkar, büyük alim ve büyük insanlardan biridir. Bu ciheti açıklamak ve onun eserlerinden bazılarının, değil sadece garp kültür alemine, şark kültür alemine de, hatta bizim kültürümüze de esaslıca tesirler bırakmış olduğunu göstermek lüzumunu duyuyoruz. Bundan başka, hiç düşünülmemiş, tecrübe edilmemiş olan bir noktayı da hatırlatmak istiyoruz ki bu da, şarkın, şark kültürünün garba, garbın büyük istidat ve sanatına yapmış olduğu özlü ve derin izleri de göstermektir. Şarkın çok eski ve çok esaslı olan dini ve dünyevi, fikri, bedii tesiri şimdiye kadar esaslı bir inceleme konusu olmamış, olamamıştır. Belki bu cihete imal-i fikr eden de bulunamamıştır bile... Unutmamak lazım gelir ki, kaynağını Hind'in esrarengiz derinliklerinden alan bir fikir ve ibda' abidesi olan Pantaçatro (Kelile ve Dimne), İran bahçelerinden, gülistanlar içinden geçerek, Arabistan'ı, Türkiye'yi dolaşa dolaşa, Garp ellerine kadar varmış Greklerde bir Esope, Romalılarda bir Fedre, Fransızlarda bir LaFontaine, bir Florian yaratmıştır.
******