Genel Coğrafya Dersleri

Yazar : Faik Sabri Duran
Yayın Tarihi : 1939
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 334
Ölçü : 16,5 x 23,5 cm
Yayınevi : Kanaat Kitabevi

Bu kitabın 16'ıncı sahifesinde, bugünün coğrafya ilmine en doğru ve muvafık tarzda bir tarif ararken: "Coğrafya tabii ve içtimai hadiselerin dünya üzerinde dağılma ve yayılma tarzlarını, bunların sebepleri ile aralarında mevcut ve birinden diğerine geçen devamlı münasebetleri bildiren bir ilimdir." neticesinde vardık. Filhakika coğrafya ilminin yarım asırdan beri geçirdiği tahavvül ve inkılaplar neticesinde bugün elde ettiği vaziyeti, bu kısa fakat çok şümullü cümle içinde pek iyi ifade ettiğimizi zannediyoruz. Bir zamanlar coğrafya için, sadece dünya üzerindeki memleketleri ve muhtelif milletleri tarif eden ilimdir derlerdi. O zaman için dünya yüzündeki şekil ve arızaları, memleket ve şehirleri sayıp göstermek kâfi idi. Daha sonraları "coğrafya, dünyayı insanın meskeni ve muhiti olmak itibariyle tetkik eder" tarifi kabul edildi. Bu suretle tabiat ile beşer arasındaki münasebet ve alakaların, tesir ve mukabil tesirlerin tetkiki ileri sürülmüş oluyordu. Bu da kâfi değildi, çünkü dünya üzerindeki içtimai ve iktisadi hadiseler büyük bir süratle değişiyor ve bugün için doğru olan bir fikir ve mütalaanın yarın bir kıymeti kalmıyor. Dünyanın coğrafyasını bir kaleidoskop süratiyle her gün başka vaziyetler altında gösteren bu hadiselerde nasıl bir teselsül aramalıydı? İşte bu "Genel Coğrafya Dersleri"ni yazarken, en ziyade bu noktalara dikkat ettim. Umumi bir lise kültürü verilecek talebenin tabii, beşeri ve iktisadi coğrafyanın esaslı prensiplerinden neleri tetkik etmeleri lazım geliyorsa bunları açık surette anlatmaya ve bu muhtelif hadiseleri mümkün oldukça en yakın günlere kadar getirmeye çalıştım. Bu eser, uzun bir tetkik ve tetebbu mahsulüdür. Senelerden beri tedris sahasında hazırlanmış notlardan, toplanmış vesikalardan, talebe üzerindeki tecrübelere nazaran yazılmıştır. Tertip ve yazılışında birçok tanınmış coğrafyacıların eserlerinden, resmi ve hususi istatistiklerden ve ilmi mecmualarda çıkan 'değerli makalelerden istifade edilmiştir. Burada bu kaynakların, hepsini göstermeye imkân yoktur. Yalnız en mühimlerini şuraya kaydediyorum…
******