Gelir Vergisi Kanununda Geçim İndirimi ve Vergi Cetvelleri

Yazar : Selahattin Dumlu
Yayın Tarihi : 1954
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 62
Ölçü : 12 x 17 cm
Yayınevi : İsmail Akgün Matbaası

2.8.1951 tarih ve 7874 sayılı Resmi Gazete'de neşredilip aynı tarihte yürürlüğe giren Gelir Vergisi Kanununun 24 üncü maddesine bir fıkra eklenmesi ne dair bir sureti ilişik 8520 sayılı kanunla: 1 - a - Çeşitli kanunlara göre bağlanmış olan emekli, adi malullük vazife malullüğü, (harp malullüğü ve son hizmet zammı dahil) dul ve yetim aylıklarından tutarı 152 liraya kadar olanlarının 75 lirası gelir vergisinden istisna edilmiş, b - Bu istisna, aynı kayıt ve şartlarla Gelir Vergisi Kanununun ücretlere ait hükümlerinin yürürlüğe girdiği 1.3.1951 tari'h1nden sonraki devrelere taalluk eden aynı mahiyetteki aylıklara da teşmil olunmuş; 2 - Aylıkları tutarı 152 lirayı aşan emekli, adı ve vazife malullüğü (harp malullüğü ve son hizmet zammı dahil) dul ve yetimlerin eline geçecek miktarın, aynı en az geçim indirimi grubuna dahil bulunup mezkûr istisnadan faydalananların eline geçen miktardan az olamayacağı kabul olunarak, muayyen tarifeye göre hesaplanan vergilerinden tenzilat icrası sağlanmış, 3 - Aylıklarına mezkûr 75 liralık -istisna uygulanan kimselerden aile reisi sıfatıyla en az geçim indiriminden faydalananlar hakkında, indirim miktarı mezkûr istisna haddinin dununda kaldıkça, ayrıca, en az geçim indirimi tatbik olunmaması kabul edilmiş; bulunmaktadır…
******