Fiziksel Realite Meselesine Giriş

Yazar : Ahmed Yüksel Özemre
İsbn : 9753522142
Yayın Tarihi : Şubat, 2005
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 137
Ölçü : 13,5 x 21 cm
Yayınevi : Açılım Kitap

Tabiat İlimleri aracılığıyla idrak ettiğimiz Fiziksel Realite hakkında açık, seçik ve objektif bir bilgiye erişebilmek, meselenin içerdiği çok sayıda kavramsal tuzaktan ötürü, avam için oldukça zor ve girift bir süreçtir. Fiziksel Realite hakkında sağlıklı bir bilgi elde etmek için yalnızca ilimin ve özellikle de Tabiat İlimleri'nin gerçek mahiyetinin ve sınırlarının ne olduğunun uygun bir biçimde kavranılması yetmez. Bunun için Tabiat İlimleri'nin Fiziksel Realite'yi yorumlayacak kudretli bir araç olarak telâkki edilmesi de gerekir. Fiziksel Realite'yi yalnızca beş duyumuz aracılığıyla kavramamız mümkün değildir. Fiziksel Realite ancak istidlali (tümdengelimsel) bir yöntemle kavranılabilir. Bu amaca yönelik olarak, Fiziksel Realite'nin tayininde ve yorumlanmasında mantık, boyut, geometri, model, teori, senaryo ve spekülâsyon kavramları sonuca ulaştıran kavramsal ve istidlali bir rol oynarlar. Bu kavramsal çerçeve ise, gerçekten de, ardından Fiziksel Realite'yi seyredip yorumladığımız bir optik filtre vazifesi görür. Ama nasıl ki her maddî filtre görünen realiteyi deforme ederse bu kavramsal filtre de Fiziksel Realite'yi, ister istemez, bir miktar deforme etmekte ve bize onun Hakîkatı'nı tam olarak gösterememektedir. Bu kitabın I. Bölümü işte bu deformasyonun şeklini tartışmaktadır. Bu Bölüm'ün ilk versiyonu Kutadgubilig Felsefe-Bilim Araştırmaları dergisinin Ekim 2002 tarihli 2. sayısında yayınlanmıştır. II. Bölüm'de ise Kuvantum Mekaniği'nin Tabiatın tasviri konusunda geliştirmiş olduğu doktrinlerin ortaya koydukları meseleler takdim edilmektedir. Bu Bölüm ise gene aynı derginin Ekim 2003 tarihli 4. sayısında yayınlanmış bulunmaktadır. Kitabın III. Bölüm'ünde ise Teorik Fizik ile Matematiksel Fizik arasındaki derin farklar vurgulanmakta ve Teorik Fiziğin hangi şartlar altında Fiziksel Realite için güçlü bir rehber olduğu tartışılmaktadır. IV. Bölüm'de ise Fiziksel Realite'nin var olduğu sezinlenen ama ispatlanamayan bâtınî veçhesine kısaca değinilmiş bulunulmakta olup gene sözü geçen derginin Mart 2004 tarihli 5.sayısında yayınlanmıştır. V. Bölüm Fizik'teki yeni gelişmelerin Pozitivizm'i etkileyip etkilemediği konusu irdelenmektedir. Bu Bölüm de aynı derginin Eylül 2004 tarihli 6. sayısında yayınlanmış bulunmaktadır. Son Bölüm'de ise bugünlerde genel bir kanı olarak teessüs etmiş olan "Science Citation Index'de zikredilmiş olmanın" bir ilim adamının değerlendirilmesinde niçin tek kriter olamayacağının sebepleri takdim edilmektedir…
******