Fecr-i Ati şairleri Mehmed Behçet ve Tahsin Nahid

Yazar : Rıfat Necdet Evrimer
Yayın Tarihi : 1961
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 79
Ölçü : 14,5 x 20,5 cm
Yayınevi : İnkılâp Kitabevi
Bahsi Geçen : Tahsin Nahid

Mehmed Behçet Yazar 1890 (1306)' da Halep'te doğmuştur. Babası, o sırada Halep bidayet mahkemesi başkâtibi olan Mehmed Beşir Bey'dir. Baba tarafından aile erkeklerinin hemen hepsi türlü resmi memurluklarda bulunmuştur. Şairin büyükbabası, Halep rüsumat başkâtibi Yahya Efendidir. Onun babası, İsmet Paşa'nın Halep valiliği zamanında Birecik, Bulanık ve İdlip kaymakamlıklarında ve Urfa mutasarrıfı bulunan Ahmed Efendi, Ahmed Efendinin babası da vali Ahmed Hurşid; Paşa'nın kâtipliğini yapan Yahya Efendidir. Onun babası Sultan Mahmud-ı Adli'nin hocası Molla Ahmed, onun babası Molla Yusuf, onun babası Molla Abdurrahman ve onun babası Molla Ata'dır. Molla Ata, Halep ile Antakya arasında Ermenaz kasabasından Halep'e göç ederek orada tavattun etmiş, tedrisle meşgul olmuştur. Orada medresesi ve camii vardır. Bu aileye önceleri "Molla oğulları" derlerdi. Sonradan "Kâtip zade" unvanını alan ailenin, bir Türk kolundan geldiği ve göç neticesinde Halep'e yerleştiği anlaşılmaktadır. Behçet· Yazar'ın annesi, Üsküdarlı Dayıoğlu namıyla maruf rüsumat muhasebecisi Rıza Bey'in kızı Emine Maide Hanımdır. Mehmed Behçet 1896 - 1899 (1312 - 1315) yılları arasında Halep'teki Feyziye mekteb-i iptidaisinde okumuş ve bu ilkokuldan mezun olduktan sonra Halep idadisi'ne girerek 1903 (1319) tarihine kadar orada tahsil görmüştür. Halep İdadisi, o tarihlerde kuvvetli öğretmenlerle teçhiz ve takviye edilmişti. Mehmed Behçet, ilk edebi zevkini bu okuldan almış, okulun müsamerelerinde faal bir rol oynamış ve bir mükâfat tevzii merasiminde Muallim Naci'nin "Kuzu" manzumesini okuyarak takdir kazanmıştır. 1903 (1319)'da babasının istinaf mahkemesi başkâtibi olarak Selanik merkezine tayin ve nakledilmesi üzerine, küçük Behçet de ailesiyle birlikte Selanik'e gelmiş 1903 - 1906 tarihine kadar Selanik İdadisinde tahsiline devam etmiştir. O devirde bu idadi, değerli öğretmenlerin ve bu meyanda Muallim Cudi, Kazım Nami ve Muslihiddin Adil Beylerin terbiyevi ve tedrisi nezareti altında idi.
******