Fatih ve İstanbul Cilt 2 Sayı 7-12

Yayın Tarihi : Mayıs, 1954
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 282
Ölçü : 20 x 28 cm
Yayınevi : İstanbul Fethi Derneği

Koca Murad Varna seferinden sonra Manisa'ya çekilmiş ve tahtını oğlu veliahdı 2. Mehmed'e bırakmıştı. 848 senesinde Edirne'de kesilen akçelerin vezinleri 6 kırat'tan 5 kırat'a indirildi. Buna sebep ya devletin hazinesine bir miktar gelir temin etmek veya askerin muhassesatından biraz lüzumsuz şeyler çıkarmak isteğinden idi. Bu durum askerlerin maneviyatını bozdu ve dahili karışıklıklara sebebiyet verdi. Bu sırada şehirde büyük bir yangın çıkarak çarşı ve bedesteni mahvetmişti. Şehrin asayişine memur olan hadım Şihabüddin Paşanın konağı basılmış, Paşa güç bela kurtularak saraya sığınmıştı. Zorbalar Buçuktepe denilen yerde toplanmış ve ulufelerine zam yapılmasını istemişlerdi. Her birine yarımşar akçe ihsan edilerek fitne bastırıldı1o Bu zamana kadar yeniçerilerin gündelikleri üç akçe iken yeni sikkelerle 3,5 akçeye çıkarılmış 01du2o Osmanlı İmparatorluğunun ilk devirlerinde hazine meselesine büyük bir önem verilirdi. Kâtip Çelebi hazineyi Devlet bünyesinin midesine benzetiyor3o Tarihçilerin ifadesine göre, Osmanlı Türklerinde hazine meselesine ilk önemi verenler Çandarlı Kara Halil ile Karamanlı Rüstem'dir. Bu arada Tevarih-i Al-i Osman'ın 26 ncı sahifesinde "Çandarlı Kara Halil ve Karamanlı Rüstem bu ikisi ol zamanın uluları ve hem âlimleri idi. Defter ve hesabı onlar telif ettiler, akçe yığıp hazine etmek anlardan kaldı diyor." Halkandil'in yaptığı hesabın özetine bakılırsa, İkinci Murad zamanında Devletin varidatı 14 milyon Venedik dukası idi, masarifatı ise 200,000 altundan ibaretti, hazinede harp ve ulufe için daima hazır para bulunurdu. Esasen elimizde mevcut bulunan sikkelerin kesim senesi 848 olduğundan İkinci Mehmed'in saltanatı için bu tarihi kabul etmek mecburiyetindeyiz...
******