Fatih ve İstanbul Cilt 1 Sayı 2

Yayın Tarihi : Temmuz, 1953
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 130
Ölçü : 20 x 27 cm
Yayınevi : İstanbul Fethi Derneği

İstanbul'un 500'üncü Fetih yılını kutlamak üzere on senedir çeşitli projeler hazırlandığı malumdur. Bu tasarılara göre yapılacak işler için milyonlarca liradan başlanıp seneler yaklaştıkça rakamları eksilen ve hacimleri küçülen projeler birbirini takip etmiştir. Nihayet 1950 senesinde "İstanbul'un 500'üncü ve müteakip fetih yıllarını kutlama Derneği" adı altında derneğimiz kurulmuştu. Bu dernek sonradan adını tashih ederek sadece "İstanbul Fethi Derneği" adını almıştır. Bunu şurada açıkça belirtmek isterim ki, ben idare kuruluna seçildiğim zaman yani 10 ay kadar evvel Derneğin elinde ancak 2800 küsur lira vardı. Derneğe ilk yardımı on bin lira vererek İstanbul Belediyesi yaptı. Sayın fahri başkanımız İstanbul'un Vali ve Belediye Reisi Ordinaryüs Profesör. Doktor Fahrettin Kerim Gökay'ın başkanlığında İstanbul vilayetinde, muhtelif zevattan mürekkep bir program komitesi, her hafta muntazam toplantılar yaparak kutlamanın programını hazırlamaya başladı. Aylarca devam eden bu' resmi içtimalarda kutlama töreninin dayanacağı esas prensipler tespit edildi ve hazırlanan program Vali ile Dernek Başkanı tarafından Ankara'ya götürülerek Hükumetin tasvibine arzolundu. Bu programa ait bazı noktaları tavzih etmek için tekrar Hariciye Vekili ile görüştük ve program son şeklini aldı, bastırıldı. Bu programa göre kutlama töreni beynelmilel mahiyette olmayacak (?), kara deniz ve hava kuvvetleri tarafından hazırlanan askeri program aynen tatbik edilecek, çeşitli Bakanlıklar ve bu arada İstanbul Belediyesi ile Vakıflar Umum Müdürlüğü program gereğince kendilerine ayrılan işleri tahakkuk ettireceklerdi. Resmen kararlaştırılan programın Derneğimize tahmil ettiği veya doğrudan doğruya Dernek tarafından tasavvur edilerek kutlama gününde başarılmak istenilen işler geceli gündüzlü yaptığımız toplantılarda tespit olundu. Bütün bunlar için evvela para lazımdı. Bin adet altın madalya bastırıp bunu bankalarımıza devretmek suretiyle Derneğimiz 400 bin liraya sahip oldu. İşte bu para ele geçtikten sonradır ki biz aşağıda sayacağım işleri yapmak imkânını bulduk.
******