Eski İstanbul Yaşayışı Cilt 1

Yazar : Musahipzade Celal
Yayın Tarihi : 1986
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 64
Ölçü : 21 x 29 cm
Yayınevi : Devlet Tiyatroları İç Eğitim Dizisi

Çocukluğumda geçmiş zamanlara ait söylenen sözleri bir masal gibi can kulağı ile tatlı tatlı dinlerdim. Hayalimde canlanan o devirleri öğrenmek için annemin, babamın ihtiyar teyzelerimin, halalarımın dizlerinin dibinden ayrılmaz, anlayamadıklarımı tekrar tekrar sorardım. Görmediğim o eski adamların nasıl yaşadıklarını, nasıl giyinip kuşandıklarını çok merak ederdim. Bundan altmış yıl önce dinlediğim bu ihtiyarların birçoğu yetmiş seksen yaşında erkek ve kadınlardı. Bu hesaba göre bir buçuk asır evvelki içtimai hayatımızı Gençliklerinde yaşamış olan insanlardan öğrenmiş oluyordum. Bu merak bende bir zevk halini almıştı. Bu ihtiyarlardan bazıları beni memnun etmek için sandıklarında, sepetlerinde, kıyılarında bucaklarında, cet ve caddelerinden kalan yadigarları bana gösterirler, inceden inceye anlatırlardı. Öylece iki asır evvelki kadın ve erkeklerin giyinip kuşandıkları libasları ve kullandıkları birçok eşyayı da görmüş ve öğrenmiş oluyordum. Tarih sahifeleri arasında müphem bir gölge gibi sezilen geçmişlerimi o günlerin hayalini, yazdığım sahne eserlerinde belirtmeğe çalıştığım gibi şimdi de eski yaşayışımızı gücüm yettiği ve hatırımda kaldığı kadar, Evlenme'den başlayarak sırasıyla yazıyorum. Bunların birçoğu görüp işittiklerimden ibaret olduğu için pek çok eksikleri bulunacağı tabiidir. Gelip geçmiş zamana ait bu bilgi ve duyguların hemen hepsi İstanbul'a aittir. Memleketimizin sair yerlerindeki ihtiyarların da benim gibi hatırlarında kalanlara derleyip toplayıp yazıvermeleri mini tarihimize ne büyük hizmet olur. Bu eserimin meydana getirirken maddi ve manevi ınüzaharetlerini esirgemeyen muhterem zevata teşekkürlerimi arzederim.
******Musahipzade Celal