Edebiyat Araştırmaları

Yazar : Prof. Dr. Fuad Köprülü
İsbn : 9751611253
Yayın Tarihi : 1999
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 472
Ölçü : 16,5 x 23,5 cm
Yayınevi : Türk Tarih Kurumu
Bahsi Geçen : M. Fuat Köprülü

Türk Tarih Kurumu, Yeniçağ Kolu'nun 22 Kasım, 1958 tarihindeki toplantısında, dağınık ilmi makalelerimin külliyat halinde basımına karar vermiş bulunuyor. Bu karar beni uzun uzun düşündürdü ve bu nevideki yazılarımı gözden geçirmeğe mecbur etti. Böyle bir çalışma sonunda, önceleri neşretmiş olduğum yazılarımdan bir kısmının bence ehemmiyetsiz bulunduğu veya daha sonra üzerinde esaslı surette çalıştığım mevzu ve meselelerin adeta bir nüvesini teşkil ettiği neticesine vararak onların tekrar neşredilmelerini lüzumsuz buldum. Geri kalanlarını mevzuları bakımından sınıflandırınca, bunların Tarih, Hukuk Tarihi, Din Tarihi, Edebiyat Tarihi sahalarına ayrılmak üzere dört büyük cilt halinde toplanmasının mümkün olabileceği kanaati hâsıl oldu. Küçük birer monografi mahiyeti arzeden araştırmaları ile aynı mevzu ve meseleler etrafındaki makalelerim bu dört büyük cildin dışında kalmaktadır; bunlar da, Dede Korkut Hikâyeleri, Kayıkçı Kul Mustafa ve Genç Osman Destanı, Azeri Edebiyatı, Çağatay Edebiyatı, İbni Sina, Nevai, Fuzuli, Baki, Hatıralar, Üniversite ile alakalı makaleler, Bibliyografya makaleleri olmak üzere küçük ciltler halinde tertip edilerek bu Makaleler Külliyatı'na dahil edilebilir. Beni uzun uzun düşündüren bir başka husus, yukarıda zikrettiğim dört büyük ciltten, Tarih, Hukuk Tarihi, Din Tarihi, Türk Edebiyatı Tarihi ciltlerinden hangisini daha önce tertip ve neşretmenin daha uygun düşeceği meselesi oldu. Evet, mazisi yarım asır evveline kadar götürülebilen ve bu gün de kısmen devam etmekte olan ilmi çalışmalarımın bu mahsullerinden hangi sahadakiler bu Makaleler Külliyatı'nın birinci cildini teşkil etmeli idi! Bunları düşünürken, Üniversite'de 1913'den başlayarak otuz yıla yakın bir süre devam eden hocalık hayatımı da bütün canlılığı ile tekrar yaşadım...
******