Devletler Hukukuna Giriş Cilt 1

Yazar : Seha L. Meray
Yayın Tarihi : 1960
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 542
Ölçü : 17 x 24 cm
Yayınevi : A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi

Milletlerarası münasebetlerin hiçbir devirle kıyaslanamayacak kadar gelişmiş olduğu günümüzde, bu münasebetlerin hukuki kaidelerini tespit eden Devletler hukukunun önemi kendiliğinden anlaşılmaktadır. Bir yandan, Devletleri birbirlerine birçok bakımlardan bağımlı yapan ihtiyaçlar, milletlerarası münasebetleri hukuki yönden düzenlenmesi gereken girift ve şümullü teknik meseleler haline getirmektedir; diğer yandan da, harp vasıtalarında, denetleme imkânlarını zorlayan yenilikler, milletlerarası uyuşmazlıkların barışçı yollarla olduğu kadar, her Devlet için ayni uygulama değerini taşıyan hukuk kaideleriyle düzenlenmesi zaruretini de tartışmalar çerçevesini aşan bir açıklıkla, ortaya koymaktadır. Devletler Hukukuna Giriş'in gayesi, mümkün olduğu kadar yeni kaynakları ve milletlerarası tatbikatı gözönünde tutarak, Devletlerin birbirleriyle münasebetlerinde uygulanan hukuk kaidelerini ve kurmuş oldukları müesseseleri incelemektir. Devletler Hukukuna Giriş iki cilt olarak yayınlanmaktadır. Birinci ciltte, milletlerarası camianın ve Devletler hukukunun gelişmesi, kaynakları, Devletler hukuku şahısları, Devletin Devletler hukuku bakımından yetkileri üzerinde durulmaktadır. İkinci ciltte, milletlerarası münasebetlerin organları, antlaşmalar, milletlerarası teşekküller, uyuşmazlıkların barışçı yollardan çözümlenmesi, harbe varmayan zorlamalar ve harp üzerinde durulacaktır. Bu kitap, taşıdığı başlığın da anlatmak istediği gibi, gerçekten Devletler hukukuna bir giriş olma gayretini ifade etmektedir. Tek doğru veya fazlasıyla yeter bilgiyi vermek iddiasından uzaktır. Aksine, bu sahifelerde söylenmiş olanların derinleştirilmesi gerektiğini, başka eserler ve başka fikirlerle karşılaştırılması zaruretini daima gözönünde tutmaktayız. Kitap, bu bakımdan, dip - notlardaki kaynaklara ve onların aracılığı ile diğerlerine, mütevazı bir anahtar olmak emelini de gütmektedir. Türk hukuk ilmine değerli hizmetlerde bulunmuş olan Ord. Prof. Dr. Andreas B. Schwarz'ın Mommsen'den naklettiği sözler, gerçek bir Üniversite eğitimi görmek isteyenlere en doğru yolu göstermektedir…
******