Devletler Hukuku Dersleri

Yazar : İlhan Lütem
Yayın Tarihi : 1959
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 355
Ölçü : 17 x 24,5 cm
Yayınevi : Balkanoğlu Matbaacılık

Devletler Hukuku Derslerinin birinci cildi ikinci defa basılmış bulunuyor. İlk basımın Önsözündeki düşüncelerimizde aradan geçen iki üç yıl zarfında bir değişiklik olmamıştır. Siyasal Bilgiler Fakültesinde 1959 yılında vuku bulan ve bazı oturumlara iştirak ettiğimiz sempozyum devletler hukukunu okuturken takip edilecek metot, muhteva ve terminoloji bahislerine ışık salmış bulunmaktadır. Bu sempozyumun zabıtları yakında yayınlanacaktır. Birçok konularda hiç değilse Siyasal Bilgiler Fakültesindeki arkadaşlarımızla hem fikir olduğumuzu bir daha müşahede etmek bizi sevindirmiştir. Ders kitabı sistemi bugünün realiteleri ve imkânları karşısında daha bir müddet sadık kalınacak yol olarak gözüküyor. Bunu gözönünde tutarak birinci cildin ikinci basımına giriştik. Gaye yine derslerdeki takrirleri tamamlamak ve söylenenleri hatırlatmak bakımından talebe arkadaşlara rehber ve yardımcı olmaktır. İkinci basımda, ilk basılışta mevcut bazı tertip ve dizgi yanlışları düzeltildiği gibi bazı ilaveler de yapılmıştır. Birinci cilt, ikinci kitaptan bağımsız olarak düzenlenmiştir. Ayrı tarihlerde basılan iki kitabı tek cilt içinde toplamak mümkün oluncaya kadar böylece kalacaktır. Sayfa hacmini daha fazla arttırmamak gayesi ile referans olarak verilen bibliyografik malumattan sarfınazar edilmiştir, ancak sona eklenen birkaç sayfalık listede her bölümün kaleme alınışında müracaat etmiş olduğumuz belli başlı eser, monografi ve makalelere işaret ile yetinmiş bulunuyoruz. Bilhassa faydalandığımız eserleri kısaca belirtmek bizim için bir borçtur: Bunların başında Paris Hukuk Fakültesi Devletler Hukuku Profesörü M. Charles Ronsseau'nun 1953 yılında neşredilen (Droit International Public) kitabı gelmektedir. Bu bilginin eseri makul bir pozitivizmin taraftarlığını yapmakta, fazla teferruata kaçmaksızın sistematik bir şekilde devletler hukukunun hemen her konusunu incelemektedir. İkinci olarak Oppenheim'ın Lauterpacht tarafından yayınlanan (International Law) adlı eseri gelmektedir...
******