Demirciler ve Fatih Darüşşifası Mescidleri Hakkında Yeni Bazı Notlar

Yazar : Semavi Eyice
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 12
Ölçü : 14 x 20 cm

Bir müddet önce yazmış olduğum bir makalede, Fatih külliyesinin bir parçası olan darüşşifanın içindeki mescid ile yine bu civarda Cerrahbaşı Ali Efendi tarafından yaptırılan ve sonraları Demirciler mescidi olarak şöhret bulan mescid hakkındaki görüşlerimi belirtmeğe çalışmıştım. Son zamanlarda Sayın Ekrem Hakkı Ayverdi tarafından neşredilen Fatih devri mimarisine dair büyük bir kitapta tabiatıyla aynı mevzu yeniden ele alınmakta ve vaktiyle ortaya atmış olduğum fikirlerden farklı bir neticeye varılmaktadır. Türk-İstanbu1'un tarihi topografyasını alakadar eden bu meseleye burada bir defa daha dönmekten maksadım, bu değişik neticeyi tatmin edici bulmadığımı bildirmek ve evvelce ileri sürmüş olduğum hipotezin, kanaatimce en doğru hal çaresini teşkil ettiğini tekrar ve yeni bir takım delillerin yardımıyla tebarüz ettirmektir. Bahis mevzuu olan binaların her ikisi de bugün artık ortada bulunmadıklarından, şüphesiz bu araştırmamız bir takım tahmin ve hipotezlere dayanmak zorundadır. Fakat bu tahmin ve hipotezleri gerek topoğrafya vaziyeti gerek eski birtakım fotoğraf ve şehir planları vs. gibi vesikaların yardımı ile desteklemek imkânı mevcut olduğuna göre, elde ettiğim neticenin hiç değilse bir dereceye kadar müspet bir mahiyet aldığı kanaatindeyim. Bu mevzu ile alakalı başlıca bibliyografya ilk makalemde gösterilmiş olduğundan, burada bunlardan yalnız en elzem olanlarını tekrarlamakla iktifa ediyorum.
******