Cumhuriyet'ten Günümüze Gericilik Cilt IV

Yazar : Çağlar Kırçak
Yayın Tarihi : Mart, 2001
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 92
Ölçü : 12 x 18 cm
Yayınevi : Cumhuriyet

(3. Ciltten Devam) Meşrutiyetten günümüze değin süregelen gerici akımların anlatımına girmeden önce, bir noktayı vurgulamakta yarar vardır: Yüzyıllık bir dönem içinde Türkiye, iki kuşağın savaşımını yaşadı. Bunlardan ilki aralarındaki düşünce sistemlerinin farklılıklarına karşın, Genç Osmanlılardan başlayıp Jön Türklere, İttihat ve Terakki Fırkası'na, Müdafaa-i Hukuk derneklerine, Cumhuriyet Halk Partisi'ne ve günümüzdeki orta sol partilere değin uzanan kuşaktır. Abdülaziz ve Abdülhamid'in yardakçılarından, İttihad'ı Muhammedi Fırkası'na, Hürriyet ve İtilaf'a, Terakkiperver Fırka'ya, Demokrat Parti'ye ve bu partinin kalıntıları olan bugünkü sağ partilere ulaşan bir zincirin halkalan da ikinci kuşağı oluşturur. Bu iki kuşağın kavgası günümüzde de bitmedi. Üstelik ikinci kuşak, etkinliğini olanca ağırlığıyla sürdürüyor... Şimdi, 19. yüzyıla, meşrutiyet yıllarına dönerek, Cumhuriyet'e değin geçirilen dönemi özetlemeye çalışalım.
******Çağlar Kırçak