Çerkez Etem

Yazar : Yunus Nadi
Yayın Tarihi : Ekim, 1955
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 128
Ölçü : 12 x 16,5 cm
Yayınevi : Sel Yayınları

Rahmetli üstadımız Yunus Nadi'nin (Birinci Büyük Millet Meclisi'nin açılışı ve isyanlar) eserini takip eden kariler, bu hatıraların son sahifelerinde Kuvvay·i Seyyare umum kumandanı Çerkes Ethem Bey'in Dahiliye Vekili Refet Bey'e (Paşa) hakaret dolu bir telgraf gönderdiğinin hikâyesini okumuş olanlardır. Bu hadise 1920 senesinin eylül ayı içinde cereyan etmiş ve seyyar kuvvetlerin o sene sonunda düşmanla birleşmeye kadar giden isyan hareketinin, adeta, başlangıcını teşkil eylemişti. Şimdi okuyacağınız hatıralar, bu isyan hareketini, baştan sonuna kadar, bütün teferruat ve vesikaları ile anlatmaktadır. Büyük Millet Meclisinin gizli celselerinde, Vekiller Heyeti toplantısında, geçen ve şimdiye kadar hiç bir eserde neşredilmemiş bulunan vesikalar ve mektuplar, bizzat Mustafa Kemal'in görüş ve mütalaaları bu eserde yer almış bulunmaktadır. Gerek hatıraların metni, gerek vesikalar, asıllarına halel getirmeksizin, bugünkü dile çevrilmiş bulunmaktadır.
******