Celaleddin Arif

1875'de Erzurum'da doğdu. Hukukçu ve yazar Mehmet Arif'in oğludur. Soğukçeşme Askeri Rüşdiye'sinden sonra İstanbul'daki Mekteb-i Sultani'de okudu. 1895'te Galatasaray Lisesi'ni bitirince Paris'e gitti ve burada hukuk tahsili yaptı. 1901'de Mısır'a giderek Kahire'de avukatlığa başladı. II. Meşrutiyet'in ilanından sonra İstanbul'a döndü. Hukuk Mektebi ile Mülkiye Mektebi'nin Hukuk-i Esasiye muallimliğine tayin edildi.1914'te İstanbul Baro Başkanlığına seçildi. Altı yıl bu görevde kaldı. 1919'da İstanbul mebusu seçildi, "Felah-ı Vatan' gurubunda yönetim kurulu üyesi olarak yer aldı ve son Osmanlı Meb'usan Meclisinde başkanlık yaptı. Bu görevinde Sivas ve Erzurum kongrelerinde saptanan Misak-ı Milli kararlarının meclisçe kabul edilmesinde çaba gösterdi. 1920'de Milli Mücadele'yi destekleyerek Ankara'ya gitti. İlk açılan Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne Erzurum mebusu olarak katıldı ve meclis ikinci başkanlığına getirildi. Kısa bir süre sonra Adliye Vekili oldu. 1921'de bazı anlaşmazlıklar yüzünden Meclis İkinci Başkanlığından ve Adliye Vekilliğinde istifa etti. Bilahare Mustafa Kemal tarafından İtalya'ya gönderilerek Roma temsilciliğine tayin edildi. 1923'te bu görevden ayrılarak Paris'e yerleşti. 18 Ocak 1930'da Paris'te vefat etti.

Bibliyografya

Başımıza Gelenler (Necmeddin Arif ile -1903), Hukuk-u Esasiye (2 Cilt -1909)