Büyük Osmanlı Tarihi Cilt 3

Yazar : Ord. Prof. İ. Hakkı Uzunçarşılı
İsbn : 9756945141
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 652
Ölçü : 21 x 28 cm
Yayınevi : Türk Tarih Kurumu

(2. Ciltten Devam) …Bunlardan başka, böyle garezkarane mütalaalar yazmayarak daha mutedil olan bazıları da bu büyük fütuhatın önderleri olan Osmanlı padişahlarını ihtida etmiş birer Hristiyan olarak göstermek gibi garabetlerle uzun uzadıya mütalaalar yürütüyorlar ki, bunun ne kadar indi ve esassız olduğunu Osmanlıların mensup oldukları Kayı boyundan bahsederken göreceğiz. Bereket versin ki bu mütalaalar umumi değildir; bunların dışında böyle bir tesire kapılmadan oldukça bir tarafsızlık ile Osmanlı vekayiini inceleyenler ve Türklerin adilane hareketlerini gösterenler de vardır. Ben gerek bu cildi ve gerek daha sonraki ciltleri hazırlarken gördüğüm kaynakları hisse mağlup olmayarak tarafsız bir görüşle inceleyip göstermeğe çalıştım. Binaenaleyh gerek olayların cereyan tarzını anlatırken ve gerek bunlardan neticeler çıkartırken hakikatten ayrılmadığımı zannediyorum. İSMAİL HA KKI UZUNÇARŞILI
******Ord. Prof. İ. Hakkı Uzunçarşılı