Büyük Osmanlı Tarihi Cilt 1

Yazar : Ord. Prof. İ. Hakkı Uzunçarşılı
İsbn : 9756945125
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 639
Ölçü : 21 x 28 cm
Yayınevi : Türk Tarih Kurumu

Osmanlı devletinin kurulmasından itibaren on beşinci asır ortalarına kadar olan ve bir buçuk asırdan ziyade süren devir, kaynak itibariyle çok noksandır; hele ilk devirlere ait belgeler ve sair kaynaklar yok denecek derecede azdır; bundan başka, mevcut rivayet ve nakillerin zamanları ve tarihleri de birbirlerini tutmamaktadır; bunun için on beşinci asrın ikinci yarısında yazılmış olan Osmanlı tarihlerine bakarak bahsedeceğimiz bir buçuk asırlık zaman için bir tarih kaleme almak ne kadar hatalı ise, yalnız yabancı kaynaklara dayanarak yahut onları esas tutarak bir Osmanlı tarihi yazmak daha hatalı olacağından şüphe yoktur. Bundan dolayı, bir taraftan Bizans ve Latin (bilhassa Venedik) membalarıyla, noksan olmakla beraber Osmanlı vakayinamelerini ve bilhassa Osmanlıların bu devirleri hakkında bizi oldukça tenvir eden Arap kaynaklarını karşılaştırmak ve diğer taraftan Osmanlı tarihini alakadar eden ve son zamanlarda neşredilmiş olan yeni vesika ve tarihlerden istifade etmek suretiyle -daha az hatalı- bir Osmanlı tarihi kaleme almak ciheti vardır ki, bu eser onun neticesidir. Çizilen programa göre bu birinci cilt tam ve kâmil olmamakla beraber, şimdiye kadar yazılmış olan Osmanlı tarihlerine nazaran daha şümullü ve daha vuzuhlu ve daha doğru olduğundan, vesikalarıyla beraber mufassal yazılıncaya kadar bunun gençlerimizin oldukça istifadelerini temin edeceğine eminim. Bu ciltte şimdiye kadar tarihlerimizde toplu olarak gösterilmeyen ve bundan dolayı okuyucuların da toplu bir fikir edinmelerine imkân olmayan Osmanlıların komşularıyla olan münasebat kısmı da kısa olarak topluca gösterilmiştir. Bu kısım Osmanlıların münasebette bulundukları devletlerle Osmanlı devleti arasındaki hadiseleri bir silsile halinde hulasa etmektedir. Bunun için, kitabımızda ayrı bir bütün halinde Osmanlıların münasebette bulundukları devletler ve prenslikler ayrı ayrı hulasa edilmiştir. (devamı 2. Ciltte)
******Ord. Prof. İ. Hakkı Uzunçarşılı