Borçlar Hukuku 1. ve 2. Cilt

Yazar : Esat Arsebük
Yayın Tarihi : 1950
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 1169
Ölçü : 17 x 24 cm
Yayınevi : Güney Matbaacılık ve Gazetecilik TAO
Bahsi Geçen : A. Esat Arsebük

Bu eser ilk defa 1935 yılı ders takrirlerinden toplanmak suretiyle Ankara Hukuk Fakültesi Talebe Cemiyeti tarafından bir el kitabı olarak basıldı. Eserin ders kitabı şeklinde basılması 1937'de yani iki yıl sonra mümkün olabildi. Şimdi aradan tam beş yıl geçtikten sonra eserin ikinci basımı yapılıyor. Ancak -mütevazı bir ölçüde olmakla beraber- bu defa bir ilim kitabı tarzına inkılâp etti. Bu beş senelik daimi çalışmanın icap ettirdiği normal bir neticedir: Kitaba yeni bahisler eklendi; hemen her bahis daha ziyade incelendi, bir takım bahislerin sistem bakımından yerlerinin değiştirilmesine lüzum görüldü ve bilhassa yeni içtihatlara, kitapta mühim bir yer ayrıldı. Bütün bu değişikliklere rağmen kitabın ana hattı yine "von Tuhr"'a aittir. Bu yüksek hukukçunun eserinden bu defa daha çok faydalandım. Lisan bilen meslektaşlara aslıyla kolayca karşılaştırma imkânını verebilmek için müellifin eserine sık sık atıflar yapmayı da lüzumlu gördüm. Bu kitapta mukayeseye daha ziyade ehemmiyet verilmiş, eski hukukumuzla yeni hukukumuz arasındaki farklar üzerinde fazlaca durulmuştur. Bu haliyle eserin bir lisans kitabı olmaktan çıktığına şüphe yoktur. Tatbikatta karşılarına çıkabilecek güçlükleri yenmek veya mesleki bilgilerini derinleştirmek isteyen hukukçulara faydalı bir eserdir. Fakat iyi ve sağlam bir hukuk kültürü edinecek gençlere de tavsiye edilebilir. Umumi esaslara taalluk eden her hangi bir mevzuu genişletmek için lazım olan en bol malzemeyi yabancı dil bilmeyenler ancak bu eserde bulabileceklerdir. İlk basımında tek bir ciltten, ikinci basımında iki büyük kısımdan ibaret olan bu eser, bu defa iki müstakil cilde ayrılmıştır. Birinci cilt borç kaynaklarına, ikinci cilt umumi hükümlere taalluk eder. Eserde sık sık rastlayacağınız atıflar, aynı esasın diğer bir sahadaki tesirlerine işaret etmek için yapılmıştır; böylece tekrarların önüne geçilmiş ve bir kaidenin muhtelif bakımdan tatbik alanlarını göstermek imkânı hâsıl olmuştur.
******