Beyani Mustafa Bin Carullah Tezkiretü'ş-Şuara

Yazar : Dr. İbrahimm Kutluk
İsbn : 9751608627
Yayın Tarihi : 1997
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 448
Ölçü : 16,5 x 23,5 cm
Yayınevi : Türk Tarih Kurumu

Adı, Carullah oğlu Mustafa'dır. Mahlası Beyani'dir. Kendisinin söylediği üzere Rusçuk kasabasında doğmuştur. Bilim yolunu seçmiş, önce müderris sonra kadı olmuştur. Kaynakların birçoğu Ebussuud Efendi'nin oğlu Muhammed Çelebi'nin öğrencisi olduğunu yazar. Oysa kendisi kimin öğrencisi olduğuna değinmeden Ebussuud Efendi'den mülazım olduğunu söyler. Güvenilir birçok eski kaynak, Muhammed Efendi'den okuduğunu, onun mu'idi ve tilmizi olduğunu belirtir. Katip Çelebi, Muhammed Efendi'nin mu'idi iken Ebussuud'un tefsirinin tamamlanması üzerine, istinsah etme görevini yerine getirdiğini, Aşık Çelebi ise, Muhammed Efendi öldükten sonra, Molla 'ya intisap ettiğini yazarlar. Güzel yazı yazan Beyani, hat dersini, Şükrullah Halife'den almış, kısa zamanda güzel yazmayı öğrenmiştir. Kendi Tezkiresinde hocası olduğu söylenen Muhammed Çelebi'den söz etmez, Hace Çelebi (Ebussuud Efendi) maddesinde, büyük bir saygıyla söz ettiği Ebussuud Efendi'yi överken 973-1565'de yazmış olduğu tefsirini Sultan Süleyman'a sunduğunu, bunun üzerine maaşının 600 akçeye çıkarıldığını, kendisine yazlık kışlık tayin edildiğini belirttikten sonra, sözü kendisine getirir, "Rakımü'l-hurfıf tefsir-i şerifini yazmağla ve mukabele itmekle niçe müddet asitanesine hizmet ile ve kendilerinden mülazemet ile behre-mend olmuştur" diyerek kendisi üzerine bilgi verir...
******