Başlangıç'tan Tanzimat'a Kadar Türk Edebiyatı tarihi

Yazar : Hıfzı Tevfik Gönensay, Nihad Sami Banarlı
Yayın Tarihi : 1943
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 252
Ölçü : 16 x 23 cm
Yayınevi : Remzi Kitabevi
Bahsi Geçen : Nihat Sami Banarlı

Türk edebiyatı tarihi memleketimizde yeni teessüs etmiş bir bilgi sayılabilir. Bundan yirmi beş otuz sene evveline kadar edebiyatımızın tarihine ait malumatımız pek noksandı. Bu ilmin tedris ve tetkiki için tutulan yol da pek yanlıştı. Bizden evvelki nesiller, Türk tarihini nasıl Osmanlılarla beraber başlamış zannediyorlarsa Türk edebiyatı tarihi için de ilk Osmanlı şairlerini bir mebde terakki ediyorlardı. Bu nesiller için Türkün eski şerefli mazisi gibi eski fikir ve sanat hazineleri de meçhuldü. Yahut bize yabancı addedilerek bahse değer mahiyette görülmüyordu. Milli duygularımız uyanıp da kendimizi tanımak ihtiyacı baş gösterdikten sonra Türk tarihinin de Türk fikir ve sanat hayatının da bir bütün halinde tetkiki lüzumu anlaşıldı. Ve bu yolda bazı esaslı incelemeler yapıldı. Bu mühim ve güç işte ilk adımı atmış olan merhum Ziya Gökalp'ı ve Sayın Fuad Köprülü'yü burada hürmetle yadetmeyi bir borç biliriz. Türk edebiyatı tarihinin menşelerinden itibaren geçirdiği seyri takip ederek bize bu yolda yazılmış ilk eseri veren âlimimiz Fuad Köprülü'dür. Bundan sonra yazılan edebiyat tarihleri bu kıymetli âlimin eserinden istifade etmişlerdir. Ancak üstad Fuat Köprülü'nün eseri, edebiyatımızın en tetkike muhtaç taraflarını aydınlatmış olmakla beraber tamamlanmış olmadığı gibi lise talebesi için yazılmış bir eser de değildir. Diğer edebiyat tarihlerinde ise - lise talebeleri için yazılmış olmalarına rağmen - çok defa lüzumlu taraflar terkedilerek lüzumsuz kısımlar uzatılmış ve faydasız tafsilata düşülmüştür. Biz bu eserde geçen sene edebiyat programlarını tanzim etmek üzere Ankara'da toplanan heyete sayın Maarif Vekilimizin verdiği direktifleri de gözönünde bulundurarak lise talebesi için faydalı bir yol tutmağa çalıştık…
******