Başımıza Gelenler Cilt 2

Yazar : Mehmet Arif
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 320
Ölçü : 13 x 19,5 cm
Yayınevi : Tercüman 1001 Temel Eser
Bahsi Geçen : Celaleddin Arif

İsmail Paşa, Eleşkirt fırkasına, düşmanı takip ederlerken yetişir. Kim bilir hangi düşünce ile bizzat Van fırkasına gitmez. Faik Paşa'ya telgrafla 'gerekli emirleri verir. Kendisi de hazır kaçmakta olan düşmanı takip eden Eleşkirt fırkasının kumandasında kalır. Fırka yavaş yavaş giderken, bir iki yerde, önlerinde gitmekte olan düşmana takılmak isterlerse de, herif gayet şiddetli top ateşiyle bizimkileri durmaya mecbur bırakır; korkusuzca yoluna devam edip gider' ... Aşağıda' tafsilatı görüleceği üzere Karakilise'nin ilersinden sola dönerek Musun gediğinden aşarak hududundan içeriye gider. Bizim takipçiler de hududun ağzında baka kalırlar. Allah selamet versin!' Zivin'deki ordunun düşmanı takibe hazırlanması Gelelim bizim tarafa: Karşımızdaki düşmanın fena halde bozulduğu ve ricata mecbur olacağı anlaşıldı. Bu durumda düşmanı takip edip 'gidilerek, Kars'ın imdadına yetişmek esasen gerekli iken, Hüseyin Hami Paşa'dan gelen, imdat isteyen bir mektup üzerine bu lüzum yapılması vacip olan bir farz oldu... İşlerimiz bittiğinde ikindi olmuştu. Düşmanın bıraktığı artçının da kendi ordugâhından hareket ettiği görüldü. Bizim süvarilerimizin çoğu Eleşkirt ordusuyla beraber olup, henüz bize yetişemedikleri ve derlenip toplanmaları daha bir iki güne bağlı olduğu için, öncü ve karakol hizmetini görece kimse yoktu. İşte bu mühim vazifeyi, muhip ve müritlerinden yetmiş seksen kadar süvari ile Erzincan"dan gelip orduya katılan, Erzincani Hacı Fehmi Efendi hazretleri üzerine aldı. Bu zat sırf cihad ve gaza farzını yerine getirmek ve Allah rızası için müslümancasına orduyu hümayuna gelmişti. Kendisi yüce Nakşibendî Tarikatı şeyhlerinden ve çok âlim bir mübarek kimse idi. Hacı Fehmi Efendi, diğer başıbozuk döküntü süvarilerden toplayabildiğini de yanına alarak, ordunun öncülük ve karakolluk hizmetini ifa ediyordu. ' Şeyh Efendi hazretlerinin, hareketini durmadan değiştiren düşmanın niyetini sezerek, her saat başı kendi eliyle yazdığı jurnaller Kumandan Paşa'ya peşpeşe gelmekte idi.
******

Oktay Aras Kitaplığındaki Celaleddin Arif Kitapları (3)