Başımıza Gelenler Cilt 1

Yazar : Mehmet Arif
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 320
Ölçü : 13 x 19,5 cm
Yayınevi : Tercüman 1001 Temel Eser
Bahsi Geçen : Celaleddin Arif

"Başımıza Gelenler" adını taşıyan bu eser, "93 Harbi" diye meşhur olan 1877-78 Osmanlı Rus harbinin Anadolu cephesinden bahseder. Yazarı, Mehmed Arif Bey, Gazi Ahmed Muhtar Paşa'nın yanında vazifeli olarak savaşın içinde bulunmuş, bizzat yaşadığı hadiselerle, gördüğü ve duyduğu vakaları, hatıra şeklinde kaleme alarak kitabını yazmıştır. Yine bu serinin yirmi dört numaralı kitabı olarak neşredilmiş bulunan "Zağra Müftüsünün Hatıraları" da aynı harbin Rumeli cephesinden bahsetmekte idi. Mehmed Arif Bey, Erzurum Divan-ı Temyiz başkâtibi iken, Anadolu Harp Ordusu başkumandan Müşir Ahmed Muhtar Paşa'nın isteği üzerine, onun maiyetine Mühimme başkâtibi tayin olunmuştur. Bu vazifesi kendisine, harp boyunca Paşa ile birlikte bulunma ve bütün vakaları yakından müşahede edebilme imkânını vermiştir. Merhum Yazar "Başımıza Gelenler" adını verdiği harp hatıralarında, yalnız savaş menkıbelerini kaydetmekle kalmamıştır. Hatta bundan daha mühim bir şey yapmış, harp müddetince halkın, askerin ve subayların hallerini ve hislerini dikkatle tetkik ederek, gördüklerini, kimseden sakınmadan ve bir şey saklamadan eserine derç etmiştir. Yazar, dindar, vatanperver ve mert bir zattır. Kendi aleyhine de olsa doğruyu yazmaktan çekinmez. Etrafında cereyan eden mühim tarihi hadiseleri tespit ve tahlilde ise büyük bir vukuf ve isabet göstermiştir. Bilindiği gibi Balkan ve Cihan harbi musibetlerinden önce duçar olduğumuz 93 Harbi felaketi ile tarihimizin en büyük toprak kaybına uğradık, beş yüz yıllık yurtlarımızı en acıklı muhaceretlerle terk ettik ve büyük devlet olma vasfım kaybettik. Batı hududumuz Tuna'dan Edirne'ye çekildi... Mazimizdeki mağlubiyet ve felaketleri, zaferlerimizden daha fazla bilmek ve öğrenmek mecburiyetindeyiz.
******

Oktay Aras Kitaplığındaki Celaleddin Arif Kitapları (3)