Almanya Maarifi

Yazar : Reşat Şemsettin Sirer, İ. Hakkı
Yayın Tarihi : 1934
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 270
Ölçü : 17 x 24 cm
Yayınevi : Maarif Vekaleti
Bahsi Geçen : Reşat Şemsettin Sirer

1-İlk tahsil mefhumu ve müesseseleri İlk tahsil mefhumu ilk vehlede bila istisna her Alman çocuğunun halk mektebinin ilk dört sınıfında yani "temel mektebi = Grundschule" de mecburen, meccanen ve müştereken yaptığı tahsili ifade eder. Ancak Almanya'da bir Alman çocuğu halk mektebinin temel sınıflarında okuyup bu sınıfları bitirmekle tahsil mükellefiyetinden kurtulmuş olmaz. Altı yaşında halk mektebine başlayan ve on yaşında temel sınıflarını ikmal eden her Alman çocuğunun 18 inci yaşının ikmaline kadar yani daha sekiz sene bu temel sınıfları üzerine kurulan tahsil müesseseleri manzumesinin herhangi bir şubesine girerek burada okuması mecburidir. Halk mektebinin temel sınıfları üzerine kurulan müesseseler manzumesini umumi surette üç kısma ayırmak mümkündür. 1 - Yüksek fikri ihtisas için gençleri hazırlayan ve dokuz senelik bir tahsili ihtiva eden tali mektepler = Höhore Lehrant-talten, 2 - Altı senelik orta mektepler = Mittelschule, 3 - Halk mektebinin temel sınıfları üzerine kurulan diğer dört sınıfı. Hali hazırda aşağı yukarı her memlekette ilk tahsil mefhumu bir mecburiyet ve iştiraki ve bunun tabii bir neticesi olarak meccaniliği tazammun ettiği için Almanya'da da tali mekteplerle orta mektepler ve bu müesseselerdeki tahsil, ilk tahsil mefhumunun haricinde kalır. Bu itibarla ilk tahsil mefhumundan, temel sınıflarındaki tahsilden başka tali mekteplerle orta mekteplere gitmeyen her çocuk için –ilerde hangi işe gidecek olursa olsun- takibi mecburi olan ve temel sınıfları gibi meccani bulunan halk mektebinin müteakip dürt sınıfındaki tahsili daha kısa bir ifade ile halk mektebinin heyeti umumiyesindeki geçen tahsili anlamak lazımdır…
******İ. Hakkı Sunata