Ali Nihat Tarlan

Prof. Dr. Ali Nihat Tarlan 1898'de İstanbul'da doğdu. Manastır'da başladığı orta öğrenimini Selanik ve İstanbul'da sürdürdü, Savaş nedeniyle bir süre ara verdikten sonra sınava girerek Vefa Lisesi'nde tamamladı (1917). Ardından Darü'l-Fünun'un Fransızca ve Farsça Bölümlerini bitirdi ( 1919). İslam Edebiyatı'nda Leyla ve Mecnun Mesnevisi başlıklı teziyle İstanbul Edebiyat Fakültesi'nde doktorasını ilk veren doktora öğrencisi oldu. Beşiktaş Sultanisi'nde ( 1915) başlayarak İstanbul'un çeşitli liselerinde Fransızca, Türkçe ve edebiyat öğretmenliği yaptı. 1933'de üniversite reformuyla Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'ne metin şerhi doçenti oldu. 1941'de profesörlüğe yükseldi. 1953'de Eski Türk Edebiyatı Kürsüsü Başkanlığı'na getirildi. Şiirlerini önce Servet-i Fünun'da, daha sonra Edebiyat Gazetesi ( 1932), Gündüz ( 1936-37), Gençlik ( 1938) dergilerinde yayımladı. Asıl uzmanlık alanı divan edebiyatı araştırmaları yanı sıra İran ve Pakistan'dan yaptığı çevirilerle, cumhuriyet döneminde İslam-Doğu edebiyatlarıyla ilgilenen az sayıda araştırmacılardan biri oldu. İran şairlerinden Genceli Nizami'nin Divan'ı ve bazı mesnevilerini, İkbal'in (1873-1938) belli başlı şiir kitaplarını günümüz Türkçe'sine kazandırdı. Bu çalışmalardan dolayı İran (1947) ve Pakistan (1961) hükümetlerince takdirname ve nişanlarla ödüllendirildi. Prof. Ali Nihat Tarlan 30 Eylül 1978 tarihinde İstanbul'da öldü.

Bibliyografya

Güneş Yaprak (1953), Kuğular (1970), Edebi Sanatlara Dair (1931), Şeyhi Divanını Tedkik (2 Cilt 1934-36), Divan Edebiyatında Tevhidler (1936), Divan Edebiyatında Muamma (1936), Metin Tamiri (1937), Metinler Şerhine Dair (1937), İran Edebiyatı (1944), Hayali Bey Divanı (1945), Şiir Mecmualarında Divan Şiiri (1948), Necati Bey Divanı (1963), Alim Şair ve Mutasavvıf Ali Nihad Bey (Haydar Ali Diriöz, 1965), Prof. Dr. Ali Nihat Tarlan (Av. Yusuf Ziya İnan, 1965), Ahmed Paşa Divanı (1966), Zati Divanı (2 Cilt 1968-70), Edebiyat Meseleleri (1981), Fuzuli Divanı Şerhi (3 Cilt 1986), Ali Nihad Tarlan (Prof. Dr. Amil Çelebioğlu, 1989), Prof. Dr. Ali Nihad Tarlan|ın Makalelerinden Seçmeler (1990), Prof. Dr. Ali Nihat Tarlan Hayatı ve Eserleri (Adnan Siyadet Tarlan, 1995)