Alaybeyizade Hasan Naci

Alaybeyizade Hasan Naci 1854 yılında Trabzon'da doğdu. Trabzon Rüştiyesinde ortaöğrenimini tamamladıktan sonra özel dersler alarak Arapça, Farsça, matematik, coğrafya, mantık ve dini ilimleri öğrendi. Trabzon' da bir süre mahkeme başkatipliği gibi çeşitli görevlerde bulunduktan sonra İstanbul'a gitti. 1878'de Maliye Nezaretinde Düyun-ı Umumiye Muvazene Kalemine girdi. Bir ay sonra Trabzon'a döndü. 1880'de Meclis-i Ziraat Kitabeti ile fahri azalığına, 1883'te Trabzon Merkez Liva Bidayet Mahkemesi Baş kitabetine tayin oldu. Değişik memuriyetlerde çalıştıktan sonra Bab-ı Seraskeri Muhakemat Dairesi başkatibi oldu. Askeri rütbelerden Ferikliğe (Korgeneral) denk sivil Ala Sınıf-ı Evveli rütbesini kazandı. Darüşşafaka ve Galatasaray Sultanisi edebiyat muallimliklerinde bulunduktan sonra Meşrutiyetin ilanından sonra son görevi olan Muhakemat Dairesi başkatibi iken emekliye ayrıldı. Şiirleri Muallim Naci çizgisindedir. Basılı eserleri dışında Trabzon yahut Tahassür adlı bir eseri daha vardır. 12 Ocak 1920 tarihinde İstanbul'da ölen Alaybeyizade Merkez Efendi Mezarlığında gömülüdür.

Bibliyografya

Serair-i Alüftegün (1888), Neşide (1884), Lisan-ı Kitabet (1890).